Lägsta pris kan komma att förbjudas eller begränsas vid införandet av de nya EU-direktiven

Lägsta pris är idag ofta avgörande när upphandlande myndigheter och enheter tilldelar kontrakt. Som bekant har nya EU-direktiv antagits på upphandlingsrättens område som ska implementeras i LOU och LUF. De nya direktiven klargör att andra faktorer än lägsta pris ska vara avgörande vid tilldelningen av varu-, tjänste- och entreprenadkontrakt.
I direktiven (artikel 67 i det nya klassiska direktivet, 2014/24/EU och artikel 82 i det nya försörjningsdirektivet, 2014/25/EU) anges att de upphandlande myndigheterna/enheterna ska basera tilldelningen av kontrakt på det ”ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet”. Det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet ska fastställas på grundval av priset eller kostnaden genom en analys av kostnadseffektivitet, exempelvis en analys av livscykelkostnader, och får innefatta det bästa förhållandet mellan pris och kvalitet.
För att uppnå en större inriktning mot kvalitet och kostnadseffektivitet anger direktiven att medlemsstaterna till och med bör få förbjuda eller begränsa användningen av enbart pris eller enbart kostnad som det enda tilldelningskriteriet om det anses lämpligt. Ett kvalitetskriterium som omnämns och som kan komma att få stor betydelse är bl.a. den organisation samt kvalifikationer och erfarenhet hos den personal som utses att verkställa kontraktet om detta på ett betydande sätt kan påverka nivån på kontraktets fullgörande.
Medlemsstaterna ska implementera de nya direktiven senast den 18 april 2016.
Vi ser denna utveckling och direktivens explicita stadganden som mycket positiv eftersom direktiven närmar sig det som många leverantörer på marknaden länge har efterfrågat av våra upphandlande myndigheter/enheter, dvs. mer utrymme att beakta kvalitetskriterier vid tilldelningen av kontrakt såsom kompetens, miljöfrågor, sociala frågor och kostnadseffektivitet. Att lägsta pris inte kommer att vara ensamt avgörande vid tilldelningen av kontrakt bidrar även till att mindre företag med specifik spetskompetens i större utsträckning kan konkurrera med större företag som på ett helt annat sätt har en möjlighet att sänka sina priser. Det återstår att se hur långt våra svenska lagstiftare vågar sträcka sig i jakten på den ”goda affären”. Nu har direktiven åtminstone på ett konkret sätt och helt i rätt riktning angett vägval i detta avseende.
Natalie_Svensson
Natalie Svensson
Advokat och partner på Magnusson Advokatbyrå, Malmö
Natalie Svensson är specialiserad inom offentlig upphandling och har många års erfarenhet av LOU och LUF. Natalie är en av författarna till ” Lagen om offentlig upphandling – En kommentar”, utgiven av Norstedts juridik och utsedd till Årets Verk 2013.
Susanna_Wetzler
Susanna Wetzler
Jur. kand. och biträdande jurist på Magnusson Advokatbyrå, Malmö
Susanna Wetzler arbetar främst med offentlig upphandling samt fastighets- och entreprenadrätt och har flera års erfarenhet inom områdena. Susanna biträder såväl offentliga upphandlande myndigheter som privata leverantörer.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *