Låt er vägledas i direktupphandling

Parallellt med en omfattande lagstiftning kring offentlig upphandling, saknas det närmare regler om hur upphandlingar till lågt värde, så kallade direktupphandlingar, ska genomföras. Kammarkollegiets Upphandlingsstöd har nu publicerat en vägledning.

Vid upphandlingar till ett lågt värde är det tillåtet att direktupphandla. Beloppsgränsen uppgår år 2011 till ca 287 000 kronor, vilket innebär att en mycket stor del av de upphandlingar som myndigheter genomför är direktupphandlingar.

Sedan de nya sanktionerna med ogiltighet och upphandlingsskadeavgift infördes för det som kallas otillåtna direktupphandlingar har fokus ökat på direktupphandlingarna. Det har blivit allt mer angeläget att säkerställa att de verkligen uppfyller lagens krav och inte kan ifrågasättas.

Det saknas närmare regler om hur direktupphandlingar ska genomföras. Målet med denna vägledning är att underlätta för upphandlande myndigheter vid beslut om och genomförande av direktupphandlingar. Vägledningen ska även underlätta för leverantörer som gör affärer med det offentliga genom att klargöra de spelregler som gäller då.

I vägledningen beskrivs när det är tillåtet att genomföra en direktupphandling och vad man praktiskt bör tänka på då. Därutöver beskrivs vad det som kallas för otillåten direktupphandling är för något och vad en otillåten direktupphandling kan få för följder – både för den som upphandlar och för leverantören.

Källa: www.upphandlingsstod.se

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *