Låt patienten bli expert i nära vård

Ett paradigmskifte krävs mot en personcentrerad nära vård som tar helhetsansvar för befolkningens hälsa och livskvalitet. Det framhåller Sineva Ribeiro, ordförande i Vårdförbundet.
I Dagens Samhälle hävdar hon att ökad ojämlikhet i hälsa och en splittrad vård för växande grupper innebär stora utmaningar. ”Den nära vården måste bli vårdens verkliga huvudaktör, med ansvar för det hälsofrämjande arbetet och för en sammanhållen vård.”

Vårdförbundets ordförande pekar på att personer med långvarig sjukdom i dag står för 80-85 procent av sjukvårdskostnaderna och de med multisjuklighet står för 50 procent av de samlade sjukvårdskostnaderna och drygt hälften av alla besök på akutmottagningar. Ändå utgör de endast 3-5 procent av befolkningen. ”Här fungerar inte längre en insatsuppdelad vård, utan nu behövs helhetssyn”, menar Sineva Ribeiro.

Närvård dygnets alla timmar
Enligt Vårdförbundet ska den nära vården vara befolkningens normala kontakt med vården, dygnets alla timmar. Sjukhusets akutmottagning bör vara för de svåraste medicinska tillstånden och avancerad diagnostik. För detta krävs ökat fokus på befolkningsinriktat hälsoarbete och egenvård. Men även särskilt samordnad vård för personer med komplexa behov.
För att uppnå denna stora omställning av vården behöver vi tänka om, menar fackförbundet och lanserar ett antal förslag, bland annat ett statligt finansieringsstöd under en femårsperiod, ”för att stimulera resursöverföring från sjukhus till nära vård”. Man vill också lagreglera ansvaret för kommun och landsting/region så att dessa gemensamt utför samordnad vård och omsorg för personer med komplexa behov.

Vårdförbundet anser också att patientföreträdare och olika personalkategorier bör involveras under omställningen och att innovationer som ökar patientens möjlighet att styra sin egen vård ska stimuleras.
Läs mer via länken:
https://www.dagenssamhalle.se/debatt/gor-patienten-till-expert-i-en-nara-vard-18099

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.