Lätt ställa krav – svårt följa upp

– Att ställa krav är lätt. Det svåra är att följa upp sociala krav i leverantörskedjan där framställning ofta sker i utvecklingsländer. Det säger Pauline Göthberg, nationell samordnare för Socialt Ansvarstagande i Offentlig Upphandling, landstingens samarbete om hållbar upphandling och uppföljning av att kraven i avtalen följs upp.
Sveriges regioner och landsting ansvarar för att alla invånare har tillgång till en god och fungerande hälso- och sjukvård, tandvård och kollektivtrafik. Man har en ambition att bedriva verksamheterna så att de främjar en hållbar utveckling. I enlighet med det vill man verka för att de varor och tjänster som köps in är producerade under hållbara och ansvarsfulla förhållanden.
Ett viktigt steg i detta är uppföljningen. Om de krav som finns i kontraktet följs upp blir de bara ett skott i blindo.
För att få systematik och överblick i hållbarhetsarbetet har landstingen valt att fokusera på vissa prioriterade områden, samt delat upp ansvaret för uppföljningen mellan sig. Varje år görs en plan för vilka varu- eller produktgrupper som ska följas upp gentemot ställda kontraktskrav.
År 2013 togs beslut om att under 2014 följa upp områdena handskar, instrument, läkemedel och textilier. Region Gotland har ansvaret för den sistnämnda produktgruppen och har nyligen varit på besök i Shanghai för att på plats följa upp ställda krav. Rapporten är ännu inte publicerad.
Instrument ska följas upp av Varuförsörjningen (samverkan mellan landstingen i Dalarna, Sörmland, Uppsala, Västmanland och Örebro). Där är ett arbete med uppföljning på gång, enligt Pauline Göthberg. Likadant när det gäller handskar, som landstinget i Jönköping är ansvarigt för att följa upp. Ett beslut om hur det ska ske tas i januari 2015.
Läkemedel är ett område som Västra Götalandsregionen (VGR) har ansvar för och det är det första området där både miljökrav och sociala krav synkroniseras och samordnas, berättar Pauline Göthberg. Här pågår uppföljningen.
Förseningarna med uppföljningen kan bero på ovana hos både leverantörer och upphandlare när det gäller att ta fram relevant information samt att det webbaserade systemstödet Uppföljningsportalen inte har fungerat fullt ut.
Region Skåne har följt upp avtal avseende OP-textilier av engångsmaterial, framgår det på regionens webbplats. Uppföljningen har genomförts genom skriftväxling samt möten med leverantörer. Region Skåne har även låtit en extern revisor genomföra en revision av en fabrik i Thailand. Fabriken producerar munskydd som Region Skåne köper av 3M Svenska AB. Revisionen avsåg huruvida ställda krav i Uppförandekoden var uppfyllda. Vid revisionen kunde ett fåtal mindre avvikelser konstateras. 3M Svenska AB har därefter uppvisat dokument som visar att avvikelserna har korrigerats, uppger regionen.
Uppföljningarna finansieras genom att varje landsting betalar 25 öre per invånare till en gemensam pott. De pengarna tas normalt ur inköpschefernas budget. De tre största landstingen, Stockholms läns landsting (SLL), VGR och Region Skåne, lägger in trehundra tusen kronor var.

0 thoughts on “Lätt ställa krav – svårt följa upp

  1. Vore kul om ni publiserade dessa rapporter så fort de blir offentliga. Det är ett väldigt intressant ämne. atck på förhand.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *