Lindahl i Almedalen 2015

Under Almedalsveckan, den 29 och 30 juni, arrangerade Advokatfirman Lindahl tillsammans med Offentliga Affärer ett seminarium, en debatt och ett panelsamtal i viktiga framtidsfrågor inom offentlig upphandling. Nedan följer Lindahls sammanfattning av de mest centrala frågorna och slutsatserna. Sammanfattningarna gör inte anspråk på att fullständigt redovisa alla deltagares uppgifter. Debatterna och panelsamtalet finns tillgängliga i sin helhet via Offentliga Affärers webbsändningar.
 

Seminariet ”Nya EU-direktiv vid offentlig upphandling – ta del av guldkornen”

Under ledning av Eva-Maj Mühlenbock, advokat, Advokatfirman Lindahl, berättade Olof Hallberg, advokat, Advokatfirman Lindahl, och Björn Bergström, enhetschef för upphandlingsstöd på Konkurrensverket, om det bästa med 2014 års upphandlingsdirektiv som ska genomföras i svensk rätt under 2016.
Tillsammans pekade de ut ett antal punkter som de bedömer kommer att få störst påverkan på framtida offentliga upphandlingar. Här redovisar vi några.

  • Möjligheterna att använda förhandlat förfarande inom den klassiska sektorn kan förväntas öka som en följd av direktivens mål att upphandlande myndigheter ska kunna beakta miljöhänsyn och sociala hänsyn och av att anbud ska kunna utvärderas efter en förväntad livscykelkostnad.
  • In house-reglerna tydliggörs. Kontroll- och verksamhetskriterierna har specificerats och det framgår nu tydligt bland annat att även systerbolag omfattas av undantaget.
  • Det tydliggörs vilka möjligheter det finns att ändra ingångna avtal.
  • Kompletterande skrivningar rörande utvärderingskriterierna – bästa förhållandet mellan pris och kvalitet. Upphandlande myndigheter bör mot denna bakgrund ställa sig frågor om hur de genomför sina affärer och vilket grundläggande förhållningssätt som de vill ha vid anskaffningar.

Panelsamtalet ”Krocken mellan regelverk och upphandlarnas verklighet”

Under ledning av Eva-Maj Mühlenbock, advokat, Advokatfirman LindahI diskuterade Louise Strand, inköpsdirektör, Region Skåne, Veronica Karlsson, förbundsordförande Vision, Henrik Karlsson, ordförande för Sveriges Offentliga Inköpare, och Catharina Piper, advokat, Advokatfirman Lindahl, krockarna i en upphandlares vardag.
Tillsammans diskuterade de bland annat följande punkter:

  • Rangordningsprincipen i ramavtal hindrar konkurrens och lagstiftaren bör tydliggöra att även andra avropsprinciper kan användas.
  • Det finns behov av vägledning för de sociala hänsyn som får tas.
  • Det finns behov av uppföljning av ingångna avtal.
  • Det finns behov av att utforma upphandlingarna så att små och medelstora företag kan delta.
  • Det är naturligt att upphandlare får hantera upphandlingsregler, politiska mål, den egna organisationen och näringslivets förväntningar. Det är upphandlarens utmaning att styra rätt bland olika intressen, Henrik Karlsson tog även upp ett exempel avseende vilka problemställningar en upphandlare kan ställas inför vid upphandling av potatis, vilket uppskattades av publiken.

 

Debatten ”Striden om de svenska kollektivavtalen”

I debatten deltog Stefan Holm, näringspolitisk expert, Almega, Lisa Sennström, sakkunnig, Konkurrensverket, Samuel Engblom, samhällspolitisk chef, TCO, och Helena Rosén Andersson, advokat, Advokatfirman Lindahl. Moderator var Lars-Göran Fröjd, verkställande direktör, Frost & Sullivan.
Under debatten diskuterades var gränsen går för det sociala ansvaret i offentliga upphandlingar. Alla var ense om att det är komplext och svårt för upphandlande myndigheter att i offentliga upphandlingar ställa krav på villkor i nivå med svenska kollektivavtal.
Samuel Engblom betonade vikten av att underlätta för upphandlande myndigheter att ställa sociala krav genom att upprätta digitala guider över möjliga krav. Stefan Holm behandlade vikten av transparens och förklarade att Almega nyligen beslutat att tillhandahålla Almegas kollektivavtal till upphandlande myndigheter.
Lisa Sennström, ansvarig projektledare för den av Konkurrensverket nyligen utgivna rapporten Arbets- och anställningsvillkor i nivå med svenska kollektivavtal vid offentlig upphandling, 2015:6, redovisade resultatet av den. Hon hoppades att den särskilde utredaren Niklas Bruun i sitt kommande betänkande ska klargöra vilka möjligheter som finns för upphandlande myndigheter att ställa kollektivavtalsenliga villkor.
Helena Rosén Andersson är kritisk mot lagstiftningen som utgår från politiska målparagrafer och överlämnar åt upphandlande myndigheter att, på egen risk, ta ansvar för de konkreta sociala krav som är möjliga att ställa. Hon menar att vi då får en slags pseudolagstiftning i avtals form som inte har genomgått den nödvändiga laglighetsprövning och konsekvensanalys som krav på t.ex. företag normalt genomgår i ett lagstiftningsärende. Hon anser att man inte kan ställa förväntningarna för högt på Bruuns utredning, bland annat mot bakgrund av vad Konkurrensverket kommit fram till – att det är rättsligt och praktiskt svårt att införa krav på villkor i nivå med svenska kollektivavtal.

0 thoughts on “Lindahl i Almedalen 2015

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *