Livstils­påverkan ger stora vinster till låg kostnad

Att påverka patienter i primärvården att ändra livsstil har visat sig öka livskvalitet på ett mycket kostnadseffektivt sätt.

Ett primärvårdsbaserat program för ändrad livsstil ökar livskvaliteten och är dessutom mycket kostnadseffektivt. Det visar nu en grupp forskare med anknytning till Umeå universitet i den högt rankade tidskriften Archives of Internal Medicine.

Insatser för att stödja folk till att gå över till en mer hälsosam livsstil, så kallad intervention, har visats kunna minska individens risk för hjärt-kärlsjukdom och diabetes.

I den treåriga Björknässtudien har man följt upp resultatet hos 151 patienter som erhållit antingen standardvård eller hjälp till förändrad livsstil. Den senare behandlingen bestod av sjukgymnasthandledda träningspass och dietråd under tre månader plus regelbundna, motivationsstärkande gruppmöten i tre år.

Dessutom gjordes en analys som vägde extrakostnaderna för projektet mot beräknade vinster i form av ökat antal kvalitetsjusterade levnadsår och minskade vårdkostnader.

Resultaten visar signifikanta skillnader i vunna levnadsår för dem som deltog i interventionen jämfört med som dem som inte deltog. Dessutom täckte besparingarna i form av minskad vård hela extrakostnaden för interventionen.

I april i år disputerade sjukgymnasten Margareta Eriksson vid Umeå universitet på en avhandling om Björknässtudien. Tillsammans med Mats Eliasson, överläkare vid Sunderby sjukhus och adjungerad universitetslektor vid Umeå universitet, är hon huvudförfattare till den nu publicerade studien.

Källa: Norrbottens Läns Landsting

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *