Mänskliga myndigheter, önskar medborgarna

Många myndigheter vill bli effektivare genom snabb handläggning och korta telefonköer. YouGov har, på uppdrag av Ekonomistyrningsverket, undersökt vad som är viktigt för medborgarna, och särskilt för de unga. Undersökningen visar att snabb handläggning visserligen är viktigt – men inte viktigast.

ESVs undersökning visar att det är viktigare att en myndighet kan se till helheten i medborgarens ärende än att det går snabbt. Medborgarna kan också vänta lite längre om de kan lita på att det blir rätt.

Medborgarna har höga förväntningar på att myndigheterna ska utföra sitt uppdrag på ett bra sätt. Myndigheten ska vara rättssäker och arbeta effektivt – men samtidigt vara mänsklig. Detta är också viktigt för att medborgarna ska känna förtroende för myndigheterna.

Yngre är beredda att betala för anpassad service
På frågan om man är beredd att betala för en myndighets service, svarar majoriteten nej. Bland de yngre finns dock en vilja att betala för myndigheternas service, om servicen är personligt anpassad eller om ärendet blir behandlat fortare.

ESV:s generaldirektör Mats Wikström kommenterar undersökningen:

– Undersökningen visar att fokus ligger på hur myndigheterna sköter sin verksamhet och det tycker jag är mycket positivt. Trots den debatten kring hur myndigheterna hanterar sina ekonomiska medel så är det fortfarande hur verksamheten bedrivs som är det viktigaste för medborgarna. Min tolkning är att medborgarna tycker att det är en självklarhet att myndigheterna har ordning och reda i ekonomin. Förväntansbilden på myndigheterna skiljer sig åt mellan olika grupper och det är en viktig kunskap för oss på myndigheterna när vi jobbar med att utveckla och förbättra verksamheten.

Om undersökningen
YouGov har ställt 17 frågor till 1 531 kvinnor och män i åldern 18–74 år. Frågorna ställdes under perioden 6–11 september.

Källa: ESV

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *