Många frågetecken i ny skollag

Sveriges Kommuner och Landsting är positivt till ambitionen i den nya skollagen att uppnå övergripande kunskapsmål och stärka elevernas rättssäkerhet. Förbundet hade sett fram emot ett förslag med slopad timplan och flexibel skolstart och tycker det är synd att så inte sker.

– Vi ställer oss positiva till rektors skyldighet att skyndsamt utreda elevers behov och att försöket med lokala skolstyrelser permanentas. Att timplanerna dock inte avskaffas är ett bakslag för de elever som behöver mer tid med vissa ämnen och mindre i andra, säger Maria Stockhaus, ordförande i utbildningsberedningen för Sveriges Kommuner och Landsting.

– Att staten föreslår detaljstyrning av skolmaten och simundervisningen men inte förmår avveckla timplanerna och skjuter upp frågan om flexibel skolstart är olycksbådande. Varför lägga ned kraft på detaljer och samtidigt värja för de övergripande frågorna? Vi hoppas att det visar sig annorlunda när vi haft möjlighet att ta del av förslaget i sin helhet under vår remissbehandling som nu följer, säger Maria Stockhaus.

Förslaget om tioårig skolplikt bekräftar den insats många kommuner redan gör för elever som inte klarar grundskolan. Förbundet menar också att utvidgade sanktionsmöjligheter från staten gentemot skolor som inte fullföljer sitt uppdrag är rimligt. Sanktionerna måste dock åtföljas med positiva incitament så att skolorna ges goda förutsättningar att utveckla verksamheten.

– Ett stort problem med förslaget är den korta remisstiden. Förslaget är arton månader försenat men ändå vill utbildningsdepartementet tröska igenom det på tre månader. Det är orimligt. Våra medlemmar behöver en förlängd remisstid minst till oktober. Allt annat är oseriöst, säger Maria Stockhaus.

Det finns ett antal förslag i den nya skollagen som omedelbart skulle öka kostnaderna för kommunerna till exempel ökade krav på skolbibiliotek. SKL utgår från att regeringen avser att följa finansieringsprincipen till fullo. Detta så att nya uppgifter och krav på kommunerna åtföljs av motsvarande satsningar från regeringen.

Källa: Sveriges Kommuner och Landsting

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *