Mer affärer, mindre juridik

Sveriges Offentliga Inköpare, SOI, har också kommenterat Upphandlingsutredningen som presenterades i tisdags. Föreningen utvecklar sina tankar om hur en förändring mot den goda affären kan komma till stånd.

SOI välkomnar utredningens syn på den offentliga upphandlingen som en motor i många delar av det offentligas verksamhetsutveckling. Man glädjs även över den breda ansats utredningen har till den offentliga upphandlingen.

”Alltför länge har offentlig upphandling präglats av ett stort fokus på juridik, där juridiken i delar begränsats till att vara av formaliakaraktär. Denna syn har successivt börjat förändras, och det är därför ett bra tillfälle för alla inblandade, politiker, tjänstemän och leverantörer att gemensamt ta ett stort steg framåt för att förändra denna insnävning, skriver SOI i sitt pressmeddelande”.

En förändring är endast möjlig genom att alla parter agerar affärsmässigt, och inte enbart utifrån de juridiska frågorna.

”En sådan förändring är svår att lagstifta om utan bygger på att alla inblandade verkligen agerar för förändringen. Som företrädare för de som har den offentliga upphandlingen som arbetsområde kommer denna förändring i synsätt att även fortsättningsvis vara en av våra prioriterade frågor.”

Lägg ett ansvar på beslutsfattarna
SOI planerar att återkomma till utredningens förslag mer i detalj i ett senare skede. Men vill redan nu lyfta ytterligare två frågor som man ser är central för en positiv utveckling.

”Den ena är beslutsfattarnas, d.v.s. politiker på såväl riks-, regional- och lokal nivå, agerande. För att den offentliga affären ska utvecklas i den positiva riktning utredningen lägger en grund för krävs att beslutsfattare träder fram och visar på den offentliga affärens centrala betydelse för verksamheten. Även om det finns goda exempel, är vår bild tyvärr att beslutsfattare inte riktigt vågat träda fram och sätta den offentliga affären på kartan.”

Stora krav ställs
Den andra centrala frågan är ”Upphandlarens” och ”Beställarens” kompetens.

”Att arbeta med offentlig upphandling är utmanande, eftersom det sträcker sig över så många områden. Man kommer i kontakt med frågor som rör juridik, ekonomi, affärsmannaskap och med organisatoriska frågor. Rätt utfört är även den offentliga upphandlingen en viktig del i verksamhetsutvecklingen. Det säger sig självt att detta innebär att stora krav ställs på såväl organisation som individ.”

För att öka genomslaget av detta har SOI tagit fram en fristående certifiering av kompetens.

”Vi har definierat de områden som vi, av erfarenhet, vet är centrala för en offentlig upphandlare. Vår förhoppning är att detta initiativ ska bidra till den positiva utveckling utredningen lagt en grund för, skriver SOI i pressmeddelandet.”

Källa: Sveriges Offentliga Inköpare, SOI

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *