Minskade avfalls­­mängder och ökad åter­­vinning

2009 minskade mängden hushållsavfall med nära fem procent jämfört med året innan, visar statistik från Avfall Sverige.

Den behandlade mängden hushållsavfall uppgick till 4 485 600 ton 2009. Utslaget på hela befolkningen ger varje svensk upphov till 480,2 kg avfall per år. 2008 uppgick den behandlade mängden hushållsavfall till 4 731 660 ton, 511,2 kg per person.

98,6 procent av hushållsavfallet återvinns, endast 1,4 procent deponeras. Mängden till deponering har halverats jämfört med 2008. 35,4 procent av hushållsavfallet materialåtervinns och 13,8 procent av hushållsavfallet går till biologisk återvinning – kompostering och rötning. Detta innebär att 49,2 procent av hushållsavfallet går till material- och biologisk återvinning.

Därmed är riksdagens miljömål nära att uppfyllas. Målet är att minst 50 procent av hushållsavfallet ska gå till material- och biologisk återvinning senast 2010. 48,2 procent av hushållsavfallet energiåtervinns genom förbränning, en minskning jämfört med året innan.

154 kommuner har nu infört system för källsortering av matavfall, visar en ny undersökning från Avfall Sverige genomfört. Ytterligare 63 kommuner planerar att införa ett sådant system.

Avfall Sveriges beräkningar visar att 21 procent av matavfallet återvanns biologiskt 2009. Enligt riksdagens miljömål ska minst 35 procent av matavfallet från hushåll, restauranger, storkök och butiker återvinnas genom biologisk behandling 2010.

Miljötänk hos producenten
Producentansvaret är en viktig pusselbit för att lösa framtidens miljöproblem. Producentansvar gäller för förpackningar av olika materialslag, returpapper, däck, bilar, elektriska och elektroniska produkter. Syftet med producentansvaret är att producenterna ska ta ansvar för de produkter som de släpper ut på marknaden. Att produkterna utvecklas i en mer miljöanpassad riktning och att de när de är uttjänta tas om hand på ett miljömässigt godtagbart sätt.

Avfallshanteringen utgår ifrån den så kallade avfallshierarkin. Det innebär att avfall i första hand ska återanvändas, därefter materialåtervinnas eller förbrännas för att i sista hand deponeras, det vill säga läggas på soptipp. Miljömässigt har man kunnat konstatera att den här ordningen är att föredra, det vill säga att det är sämst att deponera avfallet.

Arne Öster

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *