Minskade intäkter i statens bolag

2011 minskade de sammanlagda intäkterna i statens bolag, efter ett starkt 2010. Under året såldes Nordea-aktier för 19 miljarder kronor. Ett nytt bolag startades, Metria, och Bilprovningen förbereddes för en försäljning av delar av stationsnätet.

Intäkterna för bolagen i den statliga bolagsportföljen minskade under 2011 med 11 procent från 380 till 338 miljarder kronor. Minskningen beror till stor del på att Vattenfall, som svarar för 54 procent av intäkterna, avyttrat verksamheter. Bland andra bolag som minskat sina intäkter finns PostNord och Apoteket. LKAB ökade sina intäkter. Inklusive intressebolagen så minskade bolagens intäkter med 10 procent till 410 miljarder kronor, från 455 miljarder året innan.

Resultatet efter skatt minskade med 27 procent från 56 till 41 miljarder kronor. Det lägre resultatet förklaras delvis av att Vattenfall och Apoteket avyttrat verksamheter. Vattenfall gjorde även en större nedskrivning om 10,5 miljarder kronor till följd av det tyska parlamentets beslut att avveckla landets kärnkraft. LKAB förbättrade sitt resultat med nästan två miljarder kronor.

Utdelningarna under 2012 väntas bli 28 miljarder kronor jämfört med 38 miljarder kronor året innan. Under 2011 fick staten bland annat engångsutdelningar från SEK och Apoteket. Dessutom deltog staten i TeliaSoneras återköpsprogram.

Värdet på statens börsnoterade aktieinnehav (TeliaSonera, Nordea och SAS) minskade med 17 procent under 2011, från 127 till 105 miljarder kronor vilket är i nivå med börsens utveckling. Under året sålde staten 255 miljoner aktier i Nordea för 19 miljarder kronor.

Samtliga aktier i Arbetslivsresurs såldes i augusti för 145 miljoner kronor. Metria AB bildades i början av året från tidigare verksamhet inom Lantmäteriet. Bilprovningens stationsnät delades i tre grupper, varav två kommer att säljas under 2012.

Staten är en betydande bolagsägare i Sverige. Inom Regeringskansliet förvaltas 58 bolag, varav tre är börsnoterade. Värdet på den statliga bolagsportföljen är cirka 600 miljarder kronor.

Källa: Regeringen.se

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *