Nya mätmetoder för anläggnings­branschen

Anläggningsbranschen omsätter cirka 100 miljarder kronor årligen. En förbättrad produktivitetsutveckling skulle medföra besparingar, inte minst för de statliga beställarna.

Det är därför viktigt att följa utvecklingen, vilket hittills inte gjorts. Statskontoret föreslår nu hur man kan mäta produktivitetsutvecklingen i anläggningsbranschen.

Regeringen konstaterar att stora värden finns att tjäna om produktiviteten och innovationsgraden kan öka i anläggningsbranschen. Under lång tid har produktiviteten bedömts låg och produktivitetsutvecklingen svag. Statskontoret har haft regeringens uppdrag att ta fram modeller och metoder för att följa produktivitets- och innovationsutvecklingen i branschen.

Statskontoret anser att det inte är möjligt att på ett meningsfullt sätt fånga och förklara hela anläggningsbranschens produktivitets- eller innovationsutveckling med ett eller ens ett par mått. Det beror bland annat på att anläggningsbranschen består av flera vitt skilda verksamheter och att de förhållanden som skulle kunna förklara produktivitetsutvecklingen inte låter sig fångas med enbart kvantitativa mått. Flera olika metoder och angreppssätt måste, enligt Statskontoret, användas för att mätningarna ska vara meningsfulla.

– Vi har utrett hur man kan mäta produktiviteten i anläggningsbranschen. Det är fullt möjligt men man behöver använda flera kompletterande metoder för att kunna följa utvecklingen, säger Statskontorets generaldirektör Yvonne Gustafsson.

Statskontoret pekar också på olika möjligheter att utveckla dessa modeller, bland annat genom att inhämta fler uppgifter från de större anläggningsföretagen.

Förslagen till metoder och modeller ska kunna ligga till grund för sådana åtgärder som de statliga beställarna råder över.

För de entreprenader som det nybildade Trafikverket upphandlar bör man följa upp produktivitetsutvecklingen med hjälp av styckkostnader. Utformningen av Trafikverkets upphandlingar är också viktig för att påverka utvecklingen av produkter och innovationer. Därför föreslår Statskontoret att upphandlingarna systematiskt analyseras för att se om dessa bidrar till nytänkande i anläggningsbranschen.

Statskontoret beskriver också hur ett mått på förädlingsvärde per anställd för enbart anläggningsbranschen kan tas fram, ett mått som gör det möjligt att spegla hela anläggningsbranschens produktivitet. En fördel är att det till stor del kan bygga på data som redan finns hos SCB.

Arne Öster

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *