Myndigheter har ingen aning om vad deras IT kostar

Två tredjedelar av tillfrågade myndigheter tycker inte själva att de gjort en tillräckligt bra sourcingprövning av sin IT-verksamhet.

Riksrevisionen slår i sin granskning fast att det finns åtta olika delanalyser som en myndighet måste göra för att kunna komma fram till en dokumenterad och välgrundad slutsats om huruvida ett system eller IT-tjänst bör outsourcas eller inte. Men enligt granskningen är det ytterst få som har gjort det. 97 procent av myndigheterna har bara haft tre eller färre av de nödvändiga åtta delanalyserna när de gjort outsourcingprövningar.

Men ett än större hinder för myndigheterna att genomföra välgrundade outsourcingprövningar är att mer än hälften inte kan redovisa en fullständig bild av sina egna IT-kostnader. Då blir det svårt att jämföra med kostnaderna för en outsourcingleverantör, konstaterar Riksrevisionen.
Samverkande metoder för utveckling av e-tjänster
Skatteverket har utvecklat ett antal e-tjänster för att underlätta för företagare och deklaranter. Tjänsterna har emellertid inte blivit använda i den omfattning som Skatteverket hade räknat med.

Med stöd av Dataföreningen och Vinnova har forskare från Stockholms universitet, Linköpings universitet och Högskolan i Skövde samt verksamhetsutvecklare på Skatteverket, SAS och Ericsson arbetat tillsammans under tre år i projektet SAMverkande METoder för kundinteraktiv tjänsteutveckling (SAMMET).

Ny chef för statliga inköpssamordningen
Kammarkollegiet är en statlig myndighet med över trettio olika arbetsuppgifter inom främst juridik, ekonomi, upphandling, riskhantering och administration.

Vi har ställt fem frågor till Ylva Grahn Agering, nyrekryterad chef på den statliga inköpscentralen på Kammarkollegiet.

Krisberedskap – vem har makten över medlen?
Hur står det till med Sveriges krisberedskap? Ett område som behöver förstärkas rör resurser som idag kontrolleras av det privata näringslivet.

Hur ska man hantera en kris framgångsrikt och när behöver en organisation professionell hjälp att ta sig igenom en kris? Vi har tagit hjälp av Erik Trygg, legitimerad psykoterapeut med stor erfarenhet av att hjälpa organisationer att hantera kriser av olika slag.

Etik och miljö
Från och med 2010 riktar samtliga Sveriges landsting och regioner samma krav på sina avtalsleverantörer gällande socialt och miljöansvar vid produktionen av de varor som upphandlas. En gemensam uppförandekod är basen för de sociala kraven.

Urban Nilsson
Ansvarig utgivare

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *