Myndigheter har svagt skydd mot korruption

Alltför många stora myndigheter saknar kunskap om hur utsatta de är för korruption. Många saknar också viktiga åtgärder för att motverka korruption. Det visar den granskning från Riksrevisionen.

Riksrevisionen har granskat statliga myndigheters skydd mot korruption. Slutsatsen är att skyddet är otillräckligt. En fjärdedel av myndigheterna har inte värderat korruptionsriskerna och kan därmed inte veta vilka åtgärder de bör vidta för att effektivt motverka korruption.

En anledning till att så många inte har analyserat korruptionsriskerna kan vara att myndigheterna underskattar riskerna och tror att korruption inte kan förekomma hos dem. Nästan alla myndigheter har riktlinjer, men dessa är oftast generella och inte anpassade till verksamheten. Enskilda åtgärder räcker dessutom inte långt. Det är riktade åtgärder mot identifierade risker som kan göra skillnad. Även ett aktivt ledarskap är centralt för att begränsa riskerna för korruption. Det kan handla om att föregå med gott exempel, kommunicera etiska värden till personalen och erbjuda utbildningar. Granskningen visar att myndigheterna behöver arbete mer med dessa frågor.

– Korruption skadar medborgarnas förtroende för myndigheterna och i förlängningen demokratin. Det är därför viktigt att myndigheterna tar riskerna på allvar och aktivt förebygger korruption, säger riksrevisor Jan Landahl.

Granskningen visar också att regeringen inte har någon samlad bild av hur myndigheterna arbetar med att förebygga korruption. Det är upp till varje myndighetsledning om och hur de vill arbeta med frågorna. Regeringen bör överväga ett tydligt krav på alla myndigheter att värdera risker för korruption och alla myndigheter bör införa rutiner för hur personalen kan anmäla misstankar om korruption.

Källa: Riksrevisionen

 

 

Riksrevisionen har granskat 65 stora myndigheter som tillsammans omsätter cirka 90 procent av statens budget. Myndigheterna har svarat på en enkät om sitt arbete med att förebygga korruption. Riksrevisionen har även gjort fallstudier av sex myndigheter som verkar inom områden med kända risker för korruption: Trafikverket, Försäkringskassan, Energimyndigheten, Linköpings universitet, Tullverket och Migrationsverket. Med korruption menar Riksrevisionen att utnyttja en offentlig ställning för att uppnå otillbörlig vinning – för sig själv eller andra. Handlingen kan göras mot ersättning, en muta, eller utan ersättning, så kallad vänskapskorruption.

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *