När kan konkurrenspräglad dialog tillämpas?

Vår expertpanel svarar på frågor om upphandlingsförfarandet konkurrenspräglad dialog som ger upphandlaren möjlighet att förhandla med godkända anbudssökande leverantörer.

 

Är det svårt att objektivt avgöra när förfarandet om konkurrenspräglad dialog kan tillämpas?

− Det  är tydligt angivnet i lagen. Förarbetena ger inte någon ytterligare vägledning utan där anger lagstiftaren att frågan om vad som är ett komplicerat kontrakt får avgöras från fall till fall och att den närmare avgränsningen av begreppet kommer att få utvecklas i rättspraxis. Detta innebär att den upphandlande myndighet som väljer att använda en konkurrenspräglad dialog står risken för att en domstol kommer fram till att förfarandet inte var tillämpligt om kontraktet inte kan anses vara särskilt komplicerat.
Helena Rosén Andersson , Advokat, Advokatfirman Lindahl

− Samma sak gäller även andra upphandlingsformer. Jag kan tänka mig, att det är aktuellt i komplicerade bygg- eller större IT- projekt där det saknas kända lösningar.
Roland Pettersson, UpphandlingsKonsult i Sydost

− Helt lätt är det inte, borde i första hand gälla stora upphandlingar där funktion ställs i fokus. Exempelvis infrastruktur, byggnationer av olika slag, teknikintensiva varor/tjänster  
Magnus Nordkvist, inköpssamordnare Lindesbergs kommun

− Svårt men inte omöjligt. Förfarandet kan eventuellt vara tillämpligt vid upphandling av datasystem, då myndigheten kan koncentrera sig på att beskriva sin tekniska miljö och vad man saknar i funktionalitet istället för att formulera alla tekniska, rättsliga och finansiella krav. Ett annat exempel är byggentreprenader, ibland kan byggandets genomförande vara avhängigt av om man lyckas med finansieringen. Då kan den konkurrenspräglade dialogen användas för att utvärdera olika alternativa finansieringsformer.
Ann Linde Koolman, Upphandlingschef Alingsås kommun

Vilka är möjligheterna med konkurrenspräglad dialog?

− Att utifrån myndighetens önskan om ett visst resultat av ett projekt, få del av marknadens förslag på hur det resultatet tekniskt, juridiskt och ekonomiskt bäst skulle kunna genomföras. Genom användandet av konkurrenspräglad dialog får upphandlande myndigheter en lagreglerad rätt att förhandla med leverantörer före tilldelningen av ett kontrakt och därigenom möjlighet att få del av marknadens bästa anbud för att nå det resultat som myndigheten avser åstadkomma med projektet.
Helena Rosén Andersson , Advokat, Advokatfirman Lindahl

− Som jag ser det, att få utnyttja anbudsgivarnas samlade kompetens att formulera köparens behov i ett förfrågningsunderlag.
Roland Pettersson, UpphandlingsKonsult i Sydost

− Möjlighet att skapa nya processstrukturer i vissa upphandlingar vilket i sin tur skapar större förutsättningar att kunna göra bra affärer framförallt med mer fokus på kvalite. Denna upphandlingsform lämpar sig väldigt bra för OPP/OPS.
Magnus Nordkvist, inköpssamordnare Lindesbergs kommun

− Konkurrenspräglad dialog är fortfarande oprövad mark men att tillåtas upphandla utan att allt är sagt inspirerar till nytänkande i bägge leden. Både beställare och utförare kan vinna på detta.
Ann Linde Koolman, Upphandlingschef Alingsås kommun

Vilka är utmaningarna med konkurrenspräglad dialog?

− Att välja detta upphandlingsförfarande för att ta del av olika lösningar på marknaden innan ett slutligt förfrågningsunderlag tas fram. Det finns även utmaningar för den svenska lagstiftaren i detta avseende. Förfarandet ger stort utrymme för en upphandlande myndighet att förhandla fram en lämplig lösning för anbudsgivning dvs. i själva dialogfasen men ger inget egentligt förhandlingsutrymme i anbudsgivningsfasen. Konkurrenspräglad dialog kan visa sig vara mer svåranvänt än ett förhandlat förfarande.
Helena Rosén Andersson , Advokat, Advokatfirman Lindahl

− Vet inte, jag vill få möjlighet till egen praktiskt tillämpning innan jag kan svara på det.
Roland Pettersson, UpphandlingsKonsult i Sydost

− Generellt skulle jag våga påstå att det ställer ytterligare kompetenskrav på beställaren då affärsprocessen blir mer sofistikerad. Jag tror också att konkurrenspräglad dialog bör användas med viss försiktighet.  
Magnus Nordkvist, inköpssamordnare Lindesbergs kommun

− Att hitta former för att utvärdera olika alternativ rättvist.
Ann Linde Koolman, Upphandlingschef Alingsås kommun

Kan man förvänta sig att konkurrenspräglad dialog kommer att öppna för bättre utnyttjande av teknik i framkant?

− Ja, genom att upphandlande myndigheter i dialog med aktörerna på marknaden kan ta fram de tekniskt bästa lösningarna för ett visst projekt. Detta är emellertid inte helt klart. Förfarandet kan förutsätta att leverantörerna ska acceptera att även övriga leverantörer får lämna anbud på deras respektive tekniska lösning. Ett kontrakt kan således komma att ingås med en leverantör avseende en teknisk lösning som tagits fram av en annan leverantör. Det kan hämma intresset för att delta.
Helena Rosén Andersson , Advokat, Advokatfirman Lindahl

− Javisst, det är komplicerade upphandlingar som säkert behöver stödfunktioner för att lyckas väl.
Roland Pettersson, UpphandlingsKonsult i Sydost

− Helt säkert, upphandlingar med funktionsfokus där det ställs nya krav på den efterfrågade varan/tjänsten. Detta kommer att öppna upp för ökat utnyttjande av bl.a spetsteknik.  
Magnus Nordkvist, inköpssamordnare Lindesbergs kommun

− Det beror kanske på vad man lägger i begreppet teknik i framkant. Inom vården upphandlas regelbundet avancerad teknik och självklart vill beställaren ha den bästa tekniska lösningen. En konkurrenspräglad dialog kanske kan bli lösningen för dessa upphandlingar.
Ann Linde Koolman, Upphandlingschef Alingsås kommun

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *