Närproducerat är ibland det sämre alternativet

Påverkan från produktionen är ofta större än påverkan av transporter. Det konstaterar Kommerskollegium i en rapport som visar att sambanden mellan handel, transporter och klimat inte är entydiga.

Att köpa närproducerade varor är inte nödvändigtvis bättre för klimatet, trots kortare transporter. Den positiva transporteffekten kan uppvägas av en större klimatpåverkan från exempelvis sämre produktionsförhållanden.

Det är viktigt att se på en varas klimatpåverkan ur ett helhetsperspektiv, där transportledet ofta bara utgör en liten del. Hur stor transportledets klimatpåverkan är för en vara beror exempelvis på om den har fraktats med fartyg eller med flyg. Transportsektorn står i dag för runt en fjärdedel av världens koldioxidutsläpp. Den största delen är kopplad till persontrafik och inom EU står persontrafiken för två tredjedelar av vägtransporterna.  

En mycket stor del av världshandeln transporteras idag med sjöfart vilket är ett relativt klimatvänligt transportmedel. Studier på livsmedelssektorn visar att transporters klimatpåverkan i genomsnitt står för mellan 2 och 15 procent av den totala klimatpåverkan från transport- och produktionsleden. Det visar att huvuddelen av utsläppen från livsmedel ofta sker i produktionen och inte under transporten.

Dessutom kan utsläppen i produktionsledet skilja sig markant för samma vara beroende på hur den har producerats. Fjärrproducerade varor kan därför i vissa fall vara ett bättre val för klimatet än närproducerade, trots det långa transportavståndet.

Ett sådant exempel är frilandsodlade fjärrproducerade snittblommor eller grönsaker kontra närproducerade odlade i fossilbränsledriva växthus. Ett annat exempel är närproducerad frukt som konsumeras utanför skördesäsongen, vilket då kan kräva energislukande förvaring, jämfört med frukt importerad från länder med annat klimat.

För nötkött spelar transportledets klimatpåverkan genomgående en mycket liten roll i förhållande till själva produktionen, vars klimatpåverkan kan skilja sig stort i olika delar av världen. Det kan därför vara mycket svårt för konsumenter att avgöra om en när- eller fjärrproducerad vara är bättre för klimatet.

Utsläppen från frakttransporter spås dock växa i framtiden. Därför är åtgärder för att begränsa sektorns klimateffekter angelägna.

Källa: Kommerskollegium

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *