Nationell annons­databas på förslag

Kammarkollegiets upphandlingsstöd har undersökt behovet av en nationell databas för annonsering av upphandlingar och drar slutsatsen att en statligt administrerad databas behövs.

Vilka statliga initiativ behövs för att bygga upp och hålla en infrastruktur för en effektiv elektronisk upphandling i Sverige? Den frågan utreder Kammarkollegiets upphandlingsstöd i sin förstudie.

Frågor som diskuterats i studien är behovet av en nationell databas för annonsering av upphandlingar och en enda nationell upphandlingsplattform som anbudsgivare och upphandlande myndigheter arbetar mot under upphandlingsprocessen.

Kammarkollegiet fick i regleringsbrevet för år 2009 uppdraget att analysera behovet av en teknisk upphandlingsplattform i Sverige. Som underlag för en sådan analys har Kammarkollegiet genomfört en kartläggning av marknaden för upphandlingssystem och annonsdatabaser, följt upp i vilken omfattning upphandlande myndigheter har infört elektronisk upphandling samt undersökt hur motsvarande fråga har hanterats i andra europeiska länder.

Kammarkollegiets slutsats är att dagens lösning, där de upphandlade myndigheterna själva anskaffar upphandlingssystem på den privata marknaden, fungerar väl. Det finns därmed ingen anledning att inrätta någon nationell upphandlingsplattform.

När det gäller annonsdatabaser är dagsläget att uppemot tiotalet aktörer på den privata marknaden håller delvis överlappande databaser av varierande och okänd storlek men där ingen täcker in samtliga annonser.
Kammarkollegiets slutsats är att en nationell annonsdatabas i statlig regi bör inrättas och att det ska vara obligatoriskt för upphandlande myndigheter att publicera samtliga upphandlingsannonser i denna.

Anbudsgivare ska själva kostnadsfritt kunna söka i annonsdatabasen och innehållet ska göras tillgängligt för aktörer på marknaden som vill utveckla och erbjuda bevaknings- och andra mervärdestjänster på kommersiella villkor.

Källa: Kammarkollegiet

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *