Nu ska hand­läggnings­tiderna kortas

Regeringen vill att handläggningstiderna på länsstyrelserna kortas och höjer kraven på myndigheterna. Under de kommande åren höjs även anslagen.

– Idag kan det ta upp till tio år från det att ett bygge börjar planeras till dess att spaden sätts i marken, och det är helt orimligt. Vi behöver bygga mer och snabbare i Sverige, och då är en viktig pusselbit att komma tillrätta med de långa handläggningsprocesserna. Med de nya tydliga målen och de pengar som regeringen nu tillför alla länsstyrelser hoppas jag att vi kan snabba upp processerna rejält och få fart på bostadsbyggandet på många orter, säger bostadsminister Stefan Attefall.

Handläggningstiderna för överklagandeärenden varierar idag kraftigt mellan de olika länsstyrelserna, från exempelvis ett genomsnitt på 29 dagar för överklagade detaljplaner i den länsstyrelse som hade kortast genomsnittlig handläggningstid 2011 till 250 dagar i den med längst, enligt statistik från Boverket.

Överklaganden orsakar försening
Länsstyrelserna handlägger två typer av ärenden i bostadsfrågor: planer och lov. Planer är detaljplaner och områdesbestämmelser och lov är bygglov, marklov, rivningslov och förhandsbesked. För de flesta byggena av flerbostadshus eller privata villor krävs både detaljplan och bygglov, och många bostadsprojekt överklagas i både planprocessen och lovprocessen, något som leder till att många byggen drar ut många år på tiden.

I de nya riktlinjerna som regeringen nu ger länsstyrelserna gäller följande tider:

Planer
– 75 procent av ärendena ska vara avgjorda inom 3 månader
– 90 procent av ärendena ska vara avgjorda inom 5 månader

Lov
– 75 procent av ärendena ska vara avgjorda inom 4 månader
– 90 procent av ärendena ska vara avgjorda inom 6 månader

Höjda anslag
Många länsstyrelser har pekat på resursbrist som en av de främsta orsakerna till de långa handläggningstiderna. Regeringen beslutade därför i budgetpropositionen för 2013 att ge länsstyrelserna 30 miljoner kronor extra per år under åren 2013-2016, sammanlagt 120 miljoner kronor, för att korta handläggningstiderna, öka förutsägbarheten och minska variationen mellan länen. Medlen för 2013 kommer att fördelas enligt den fördelningsnyckel som gäller för länsstyrelsernas anslag.

För att korta handläggningstiderna för överklagade ärenden enligt plan- och bygglagen har regeringen dessutom ökat anslagen för mark- och miljödomstolarnas handläggning ökar. För åren 2013 och 2014 ökar anslaget med 10 miljoner kronor per år.

Källa: Socialdepartementet

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *