Ny lagrådsremiss om upphandling

Regeringen lämnar ännu en lagrådsremiss till riksdagen på området upphandling. Denna gång handlar det om Upphandling av vissa kollektivtrafiktjänster.
I lagrådsremissen lämnas förslag om hur vissa kollektivtrafiktjänster ska upphandlas. De föreslagna bestämmelserna gäller för tjänstekontrakt som avser kollektivtrafik på järnväg, med tunnelbana och på vatten, samt för tjänstekoncessioner som avser kollektivtrafik, oavsett trafikslag.
Förslaget innebär att vissa bestämmelser i den lag om upphandling av koncessioner som föreslås i propositionen Nytt regelverk om upphandling (prop. 2015/16:195) ska tillämpas när de kollektivtrafiktjänster som räknas upp här ovan ska upphandlas. Vidare ska lagen (2011:846) om miljökrav vid upphandling av bilar och vissa kollektivtrafiktjänster gälla vid sådana upphandlingar.
Får direkttilldela avtal
Regionala kollektivtrafikmyndigheter får vidare direkttilldela avtal som avser kollektivtrafik på järnväg, om avtalets årliga genomsnittsvärde uppskattas till ett belopp motsvarande högst 7 500 000 euro. Andra behöriga myndigheter får direkttilldela sådana avtal utan begränsning. Med undantag för avtal som avser kollektivtrafik på vatten får andra avtal om allmän trafik direkttilldelas om det årliga genomsnittsvärdet av avtalet uppskattas till ett belopp motsvarande högst 500 000 euro.
Lagändringarna föreslås träda i kraft redan den 1 januari 2017.
Läs hela lagrådsremissen via denna länk: http://www.regeringen.se/contentassets/7579dd78fa9e432b8c191bb49186788e/lrr-upphandling-av-vissa-kollektivtrafiktjanstersan.pdf
 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.