Ny patient­säkerhets­lag från årsskiftet

Vården ska bli säkrare och antalet vårdskador ska minska, samtidigt som det ska bli enklare för patienter att anmäla felbehandlingar.

Pressmeddelande

Det är syftet med den nya patientsäkerhetslagen, som gäller från och med den 1 januari 2011.

– Landstinget i Östergötland ligger i framkant i landet när det gäller patientsäkerhetsarbete, med tydliga patientsäkerhetsmål och en rad systematiska insatser. Men fler åtgärder behövs för att inte patienter ska komma till skada och det målet förtydligas med den nya lagen, säger chefläkare Christer Andersson.

Med patientsäkerhetslagen blir alla vårdgivare skyldiga att utreda varje negativ händelse och vidta de åtgärder som behövs för att inte patienter ska komma till skada. Sedan tidigare är det vårdgivarens skyldighet att göra en lex Maria-anmälan till Socialstyrelsen om en patient i samband med hälso- och sjukvård har drabbats av eller utsatts för risk att drabbas av allvarlig skada.

– I Landstinget i Östergötland gör vi redan händelseanalyser på de flesta lex Maria-anmälningarna men dock inte på alla, påpekar Carina Skoglund, enhetschef för patientsäkerhetsenheten, som är landstingets övergripande stödenhet för patientsäkerhetsarbetet.

– Vi har nu flera insatser på gång för att minska de vårdrelaterade infektionerna, bland annat arbete med KAD (urinvägskateter) och observationer av hand- och klädhygien. Vi gör en särskild satsning på läkemedel med bland annat läkemedelsavstämning och ett projekt kring läkemedel och äldre, där projektledare anställs i början av 2011.

Ökad delaktighet viktigt
Målet med landstingets patientsäkerhetsarbete och den nya patientsäkerhetslagen är att minska antalet vårdskador oavsett om bristerna beror på systemfel eller på att vårdpersonalen begår misstag. När det finns yrkesutövare som bedöms som riskpersoner ska de enligt nya lagen anmälas till Socialstyrelsen.

Vårdgivaren ska även göra det lättare för patienter och närstående att själva delta i patientsäkerhetsarbetet.

– Det är viktigt att alla verksamheter i landstinget uppmuntrar patienterna att komma med synpunkter. Det kan ju ytterligare bidra till att förbättra vården, påpekar Christer Andersson. En funktion som redan är i drift för detta är Synpunkter & klagomål, i Synergi.

Den nya lagen innebär att det blir Socialstyrelsen i stället för Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd (HSAN) som tar emot och prövar klagomål från patienter.

FAKTA

Den nya patientsäkerhetslagen ersätter lagen (1998:531) om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område, fökortad LYHS. Läs mer om landstingets patientsäkerhetsarbete.

Källa: Landstinget i Östergötland

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *