Ny strategi för solenergi

Regeringen gav nyligen Statens energimyndighet i uppdrag att ta fram ett förslag till strategi för ökad användning av solel.
– På sikt ska Sverige ha 100 procent förnybar energi. I arbetet för att nå denna målsättning måste vi ta vara på alla möjligheter och det är därför vi behöver en strategi för hur vi ska främja användningen av solceller. Vi behöver även fundera över vilken roll solel kan spela i det framtida energisystemet, tillsammans med andra energislag och energitekniker, säger energiminister Ibrahim Baylan.
På många platser i världen är solelen nu en stark konkurrerent till fossila energislag. I Sverige har utvecklingen däremot gått långsamt. För att påskynda introduktionen av denna teknik har regeringen tidigare presenterat ett antal åtgärder.
I vårpropositionen aviserades att regeringen kommer att avsätta totalt 450 miljoner kronor under perioden 2016-2018  för stöd till installation av solceller, vilket utgör en kraftig ambitionshöjning jämfört med tidigare.
Regeringen har även tagit fram förslag till förenklat regelverk avseende de skatteregler som gäller för denna elproduktion. Förändringen innebär bland annat att det blir möjligt för bostadsrättsföreningar att sälja överskottsproduktion utan att förlora skattefrihet för den egna förbrukningen.
Det är viktigt att finna eventuella återstående hinder för en ökad användning av solel och att identifiera nya sätt att främja användningen ytterligare. Det är också angeläget att den fortsatta introduktionen av solceller främjas på ett förutsägbart, stabilt, verkningsfullt och samhällsekonomiskt effektivt sätt.
Regeringen har därför den 23 juli 2015 gett Statens energimyndighet i uppdrag att ta fram att ta fram ett förslag till strategi för ökad användning av solel.
Strategin ska peka på möjliga insatser på kort och lång sikt för att underlätta en utbyggnad på ett samhällsekonomiskt effektiv sätt, samt identifiera hinder och möjligheter för den fortsatta introduktionen av solel.
Energimyndigheten också ta fram ett förslag till hur en heltäckande statistik för installation av solceller och tillförsel av el från solceller ska kunna tas fram.
Förslaget till strategi ska delredovisas den 28 mars 2016. Kompletterande analyser och förslag till heltäckande statistik för solel ska redovisas senast den 17 oktober 2016.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *