Ny vägledning för miljökravställning skall underlätta vid upphandling

Miljöstyrningsrådet har tagit fram en vägledning över hur det går att ställa krav på miljö- och hållbarhetsmärkning i offentlig upphandling. Vägledningen om miljö- och hållbarhetsmärkning har delats upp i LOU, förstudie, utformning av krav, uppföljning av krav samt avrop för att underlätta för upphandlare att förstå hur kraven bör ställas. Varje del ger råd om hur märkning kan användas i olika stadier av upphandlingen.

Våren 2016 börjar nya regler gälla om miljö- och hållbarhetsmärkning gälla i svensk lagstiftning. Bestämmelserna kommer att medföra att det blir enklare att ställa krav på märkning. Däremot finns det ett antal regler att hålla sig till.

Det kommer att bli möjligt att, till skillnad från nu gällande direktiv, kunna hänvisa direkt till märket när man ställer krav, under förutsättning att kravet uppfyller vissa villkor, säger Lisa Sennström, jurist på Miljöstyrningsrådet.

Ett särskilt märke kommer att kunna användas som bevismedel för att kravet uppfylls under de följande förutsättningarna:
– Kraven kopplar till kontraktsföremålet och är lämpliga för att definiera dess egenskaper.
– Kraven är objektivt kontrollerbara och icke-diskriminerande, vilket ersätter kraven på vetenskaplighet.
– Märkena är kontrollerade av en tredje part.
– Kraven har antagits i ett öppet förfarande där samtliga berörda parter kan delta och är tillgängliga för alla berörda parter.
– Om inte alla krav som följer av märket ställs ska det anges vilka kriterier som avses. Upphandlande myndighet ska även godta alla märken som uppfyller likvärdiga märkeskrav.
– Om en ekonomisk aktör inte hade möjlighet att få tillgång till det specifika märket inom de berörda tidsfristerna ska andra lämpliga bevismedel godtas, t.ex. teknisk dokumentation.

Miljöstyrningsrådet rekommenderar att upphandlare i första hand använder Miljöstyrningsrådets upphandlingskrav i om sådana finns, eftersom de är anpassade specifikt för den offentliga upphandlingen, säger Peter Nohrstedt, verksamhetsansvarig upphandling på Miljöstyrningsrådet.

Miljöstyrningsrådets miljö- och hållbarhetskrav är avstämda mot Lagen om Offentlig Upphandling (eller upphandlingslagstiftningen) och EU-rätt samt rättspraxis och de praktiska förutsättningar som offentlig upphandling har. Relevanta intressenter från privat, offentlig och ideell sektor har deltagit i processen att ta fram kraven.

Källa: Miljöstyrningsrådet

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *