Nya elpriser kan skapa regional obalans

Från och med den 1 juli 2011 kan så kallade anmälningsområden införas i Sverige. Det innebär i praktiken att vi får olika elpriser i olika delar av landet. Kommuner och län borde vara intresserade av att analysera hur en sådan prisdifferentiering påverkar företag inom den egna kommunen eller det egna länet, menar Ulf Dahlin på den oberoende energihandlaren Energi Sverige. Kommer det att leda till en regional eller lokal obalans? Hur påverkar det nyetableringarna på gynnade respektive missgynnade orter?

EU-kommissionen har riktat kritik mot den svenska modellen att prissätta el. Kortfattat kan man säga att ur ett EU-perspektiv ser det ut som att södra Sverige subventioneras genom att den billiga el som produceras i Norrland är lika billig i hela landet trots att det finns distributionskostnader för att skicka elen till södra Sverige. För att möta denna kritik har Svenska Kraftnät meddelat EU-kommissionen att man kommer att införa fyra olika regioner i Sverige där elkostnaderna bättre kommer att avspegla de faktiska kostnaderna för att tillhandahålla el. Räknat 18 månader från beslutet kan en sådan förändring träda i kraft från och med den 1 juli 2011.

Elen blir dyrare i södra Sverige

Eftersom den mesta billiga elen idag kommer från vattenkraft, vilken företrädesvis produceras i Norrland, innebär det i praktiken att elpriserna blir lägre i Norrland och högre i södra Sverige. Hur mycket är ännu för tidigt att säga, men bedömare räknar med att det kan skilja upp till tio procent på slutpris till konsument, beroende på var i landet man köper sin el.
Prisskillnaden kommer att bestå så länge överföringskapaciteten i systemen inte är tillräckligt utbyggd för att uppväga de geografiska avstånden i elnäten. Och det innebär att prisskillnaden kommer att vara som störst just när det nya systemet med anmälningsområden införs. För den offentliga sektorn är det ytterligare en faktor som måste tas med i beräkningarna när man diskuterar regional utveckling.
I vissa fall kommer gränserna för anmälningsområdena att dras rakt igenom kommuner och län. I närheten av gränslinjerna mellan de olika anmälningsområdena kommer vi att uppleva att orter eller företag gynnas eller missgynnas beroende på vilken sida om gränsen de råkat etableras. Det kan skapa en obalans och leda till att företag på vissa orter får svårare att konkurrera på grund av högre kostnader.
Kommuner blir tvungna att beakta hur den nya prissättningen påverkar nyetableringen på orten till exempel vid planeringen av nya industriområden. Kommer det att finnas lägre elpriser i kommuner i närområdet? Väljer företag att expandera verksamheten på de mest gynnade orterna? Och hur ska man i så fall kompensera en sådan komparativ nackdel?

Energin blir dyrare

Priset på energi kommer att stiga. Det finns en långsiktig internationell politisk agenda som kommer att resultera i högre energikostnader. Och omställningen kommer att, när nya pålagor eller förändrade regler införs, resultera i en obalans tills marknaden anpassat sig till de nya spelreglerna.
I dessa perioder av obalans kommer företag som inte kan, eller inte hunnit anpassa sig till de nya reglerna att slås ut.
Det är därför viktigt för tjänstemän inom den offentliga sektorn att följa hur ändrade spelregler på elmarknaden kommer att påverka industrierna på den egna orten. Det ger möjlighet att mildra negativa konsekvenser eller dra nytta av förbättrade konkurrensvillkor, vilket sammantaget är avgörande för att behålla etablerad verksamhet och skapa nya arbetstillfällen.

Ulf Dahlin,
VD Energi Försäljning Sverige AB, ett oberoende elhandelsbolag

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *