Nya utspel om vinst och valfrihet

Socialdemokraterna föreslår att LOU, lagen om offentlig upphandling, och LOV förändras så att det blir möjligt för kommuner och landsting att utesluta vinstsyftande företag från uppdrag inom välfärden.

Det stod klart tidigare i veckan. Näringslivets organisationer reagerar kraftigt mot förslagen.

– Detta förslag leder till att konkurrensen inom sektorn inte utnyttjas och till att brukarna inte får tillgång till många av de privata utförare som erbjuder vård och omsorg, hävdar Anders Morin, ansvarig för näringspolitiska frågor på Svenskt Näringsliv.

Han menar att effektivitets- och kvalitetskonkurrensen hämmas och att de mervärden som uppstår när brukarna har möjlighet att fritt välja det alternativ som man värderar högst, går om intet.

– En sådan reglering skulle också vara en signal om att vinstsyfte inte är lämpligt i välfärden. I själva verket är det precis tvärtom. Det är genom att upprätthålla och utveckla kvaliteten i verksamheterna som brukare kan fås att välja dem och uthållig vinst kan uppnås, tycker Anders Morin.   

Han pekar på att socialdemokraterna dessutom föreslår att personaltätheten och personalkostnaderna inte får vara väsentligt lägre i privata verksamheter än i motsvarande kommunal och landstingskommunal verksamhet.

– Detta förslag leder till att en utveckling mot ett bättre resursutnyttjande hindras. Hög personaltäthet är ingen garanti för hög kvalitet! Tvärtom kan hög personaltäthet ofta vara ett tecken på att verksamheten inte har ordning på sina processer. Detta får då kompenseras med hög personaltäthet. Men utfallet vad gäller kvalitet kan ofta bli osäkert och personberoende, påpekar Anders Morin.

Om en verksamhet har ordning i processerna kan ofta färre medarbetare göra samma jobb till högre kvalitet, menar Svenskt Näringsliv.  ”Förslaget motverkar således socialdemokraternas målsättning om effektiv användning av skattemedel som är ett syfte med de samlade förslagen”, skriver Anders Morin i en artikel med anledning av S-utspelet.

Vägen framåt handlar i stället om att stärka kvalitetsutvecklingen i välfärden, framhåller Anders Morin och tycker det är självklart att väl avvägda kvalitetskrav ska ställas på alla utförare som verkar inom välfärdssektorn. Dessutom måste uppföljning och tillsyn fungera effektivt.

Socialdemokraterna tycks dock ha bestämt sig.

– Vi vill städa upp i välfärden genom nationella kvalitetslagar och bemanningskrav, sade Carin Jämtin på en pressträff nyligen och förklarade att ”vi alla är chockade över Uppdrag Gransknings reportage om förskolor där barn får vatten och bröd”. 

– Det är fullständigt oacceptabelt att vinst går före barnens säkerhet, hälsa och lärande, sade socialdemokraternas partisekreterare när hon presenterade de nya förslag om att ”sätta stopp för vinstjakt i välfärden”. 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *