Nya vägbyggen stjälper Sveriges miljömål

Riksdagen har som mål att kraftigt minska utsläppen av koldioxid och tanken är att investeringar i infrastruktur ska bidra till detta. Men Riksrevisionen menar nu att regeringens satsningar på infrastruktur riskerar att motverka ambitionen.

Planeringen av ny infrastruktur utgår från att vägtrafiken fortsätter att öka. Då ökar även utsläppen av koldioxid, vilket motverkar riksdagens klimatmål. Riksrevisionen har granskat hur klimatmålen beaktas vid planeringen av ny infrastruktur.

Transportsektorns utsläpp av koldioxid är stora och utgör en växande andel av Sveriges totala koldioxidutsläpp. Riksrevisionens granskning visar att regeringen inte har gjort tydligt hur Trafikverket ska ta hänsyn till klimatmålen i infrastrukturplaneringen. Lönsamheten för många nya investeringar bygger på trafikvolymer som sannolikt är svåra att förena med klimatmålen.

– Regeringen bör bli tydligare när det gäller hur planeringen av infrastruktur ska förhålla sig till klimatmålen. Det är idag högst osäkert om den nationella planen leder till minskade koldioxidutsläpp och därmed bidrar till att klimatmålen uppnås, säger riksrevisor Claes Norgren.

Regeringen bör, till exempel i samband med Färdplan 2050, fastställa en ungefärlig bana för hur koldioxidutsläppen ska minska. Trafikverket bör samordna planeringsunderlagen som gäller klimatpåverkan och infrastruktur så att regering och riksdag får en rättvisande bild.

Trafikverket svarar
Trafikverket är positivt till Riksrevisionens granskning.

– I vårt fortsatta arbete med den nationella transportplanen och dess förutsättningar att bidra till uppfyllelse av klimatmål är den ett viktigt underlag, skriver Trafikverket i ett pressmeddelande.

Och påtalar samtidigt att det finns en mängd åtgärder utanför den nationella transportplanen som påverkar vilka effekter vi har från transportsystemet.   

Trafikverket kommer att använda Riksrevisionens rapport som ett viktigt underlag i det fortsatta arbetet.

De lyfter också fram att Naturvårdsverket har fått ett regeringsuppdrag om att ta fram underlag till en svensk färdplan för ett Sverige utan klimatutsläpp 2050. Trafikverket är projektledare för delprojektet Transporter. Arbete pågår och rapporten från delprojekt Transporter utgår mycket från klimatscenariot inom kapacitetsutredningen. Redovisning sker i juni 2012.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *