Nya vägledningar för kollektivtrafik

För att stärka stödet kring upphandlingar inom kollektivtrafiken har branschen gemensamt antagit tre helt nya vägledningar.

I arbetet har både upphandlande kollektivtrafikmyndigheter (RKM) och trafikföretag deltagit och syftet är att utveckla branschen och ge stöd och inspiration vid upphandling av kollektivtrafik.

De tre vägledningarna är:
Vägledning för upphandling av kollektivtrafik, Vägledning kvalitetsutvärdering och Vägledning för utveckling av avtal för Tågtrafik.

Det är branschgemensamma Kollektivtrafikens avtalskommitté, KollA, som fått uppdraget att utveckla upphandlingsprocessen i kollektivtrafikbranschen av Partnersamverkan för en förbättrad kollektivtrafik.

Något för alla
– Även om varje upphandling och trafikavtal har sina speciella förutsättningar finns här verkligen mycket matnyttigt för alla, såväl för RKM som för trafikföretag. Detta är en viktig nyckel till framgång – att både RKM och trafikföretagen ser fördelar med vägledningarna, säger Ewa Rosén, ordförande för KollA.

Del i ett större paket
De vägledningar som tas fram av KollA är en del i ett större paket av rekommendationer, vägledningar och modellavtal för den upphandlade svenska kollektivtrafiken. Här finns bland annat indexrekommendationer, dokument som används som bilagor för fordonskrav i upphandlingar och flera andra dokument.

Uppföljning av genomförda och tilldelade kontrakt i den svenska kollektivtrafiken visar att de dokument, rekommendationer och vägledningar som tas fram inom KollA idag används i upp till 95 procent av alla de upphandlingar som årligen genomförs avseende både allmän och särskild kollektivtrafik i Sverige.

Fyller flera behov
De nya vägledningarna fyller flera behov:

  • Vägledningarna för upphandling av busstrafik och kvalitetsutvärdering finns tillgängliga på Partnersamverkans hemsida, där det enkelt går att klicka sig fram och välja just de delar i upphandlingen som är viktiga vid den aktuella tidpunkten.
  • I vägledningarna betonas vikten av att upphandling bör resultera i ett partnerskap i förhållande till trafikuppdraget, där parterna tillsammans och med rätt drivkrafter utvecklar trafikkontraktet mot satta mål – oavsett om upphandlingen är stor eller liten.
  • Vägledningen för busstrafik är uppbyggd så man följer en röd tråd, som utgår utifrån behov och målbild och som sedan löper genom hela upphandlingsprocessen och kommande kontraktsuppföljning. Om tråden inte konsekvent återspeglas i hela processen blir det svårare att få den kollektivtrafik som önskas och behövs.
  • Vägledningen om kvalitetsutvärdering kan vara ett stöd då ”bästa förhållandet mellan pris och kvalitet” tilldelas. Det upplevs av många upphandlare som svårt och kan öka risken för överprövning. Med vägledningen kan upphandlarna få hjälp att minimera riskerna men även lyfta fram det positiva i att utvärdera trafikföretagens förmåga att leverera och utveckla trafikuppdraget som det faktiska utförandet. Genom att definiera mål och önskade lägen med varje trafikuppdrag, som sedan omvandlas till kvalitetskriterier där anbud utvärderas efter dessa, finns goda chanser att erhålla ett slutresultat som är mer kostnadseffektivt än när bara pris avgör val av trafikföretag.
  • Vägledning för utveckling av avtal för tågtrafik är en folder och är tänkt för att inspirera, stödja och underlätta för RKM vid upphandling av tågtrafik.

– Kollektivtrafiken är en central faktor i byggandet av ett hållbart samhälle och ett viktigt medel för att minska negativ klimatpåverkan och bidra till regional utveckling i hela landet. Samtidigt står framtidens kollektivtrafik också inför en rad olika utmaningar i form av exempelvis teknikskiften och ökade miljökrav.

Upphandling extra viktigt
Till detta kommer nya utmaningar i spåren av pandemin med färre kunder och svaga intäkter. Därför kommer det att bli extra viktigt hur upphandlingar genomförs framöver, säger Ewa Rosén, ordförande för KollA.


Fakta om KollA
KollA är en del i Partnersamverkan för en förbättrad kollektivtrafik – en samverkansarena för aktörerna inom Kollektivtrafiksverige. Det övergripande målet för Partnersamverkan är att kollektivtrafiken ska nå en fördubblad marknadsandel.

Bakom Partnersamverkan står de nationella branschorganisationerna Svensk Kollektivtrafik, Sveriges Bussföretag, Tågföretagen, Sveriges Kommuner och Regioner samt Trafikverket och Jernhusen. Gemensamt drivs projekt och aktiviteter inom två huvudområden: att kommunicera och följa upp fördubblingsmålet och att utveckla avtalsprocessen.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *