Nytt grepp mot fastighetskrisen

KTH-professor Hans Lind har tagit fram ett nytt kalkyleringsverktyg som kan stötta offentlig sektor i den akuta fastighetsbristen.

Den offentliga sektorn står inför stora utmaningar att lösa alla de lokalbehov som man brottas med. Hans Lind, professor i fastighetsekonomi vid Kungliga Tekniska högskolan (KTH), har därför tillsammans med sina kollegor Anders Hellström och Lena Borg tagit fram ett kalkyleringsverktyg som ska förenkla processen för beslutsfattare i kommuner och landsting. Med verktyget kan kommunerna göra oberoende och jämförande analyser om de olika alternativen.
I anslutning till Kommek-mässan i Malmö den 17 augusti 2016 lanseras och presenteras verktyget av Hans Lind i en workshop för tjänstemän och beslutsfattare inom offentlig sektor.
– Då nya fastigheter och lokaler alltid omfattar stora belopp och är en betydande investering för kommunerna så är det extra viktigt att göra rättvisande jämförelser och kunna göra en relevant riskanalys med olika alternativ. En övergripande fråga är om man ska bygga nytt och äga fastigheten eller om man hyr under en begränsad tid, säger Hans Lind, professor i fastighetsekonomi vid Kungliga Tekniska Högskolan, i ett pressmeddelande.
OFFENTLIGA AFFÄRER ställde några kompletterande frågor och fick snabbt svar av professorn.
Vilka samhälleliga konsekvenser ser du i förlängningen av att offentlig sektor får tillgång ett kalkyleringsverktyg som ger bättre och mer rättvisande jämförelser?
– Man ska inte överskatta betydelsen av ett kalkylverktyg. Kommunala beslut påverkas av politiska ideologier och mer allmänna kommunalekonomiska bedömningar, till exempel hur mycket man vill låna. Syftet med modellen är primärt att bidra till ett bättre beslutsunderlag, men vad det sedan har för betydelse för de verkliga besluten är väl mer en fråga för statsvetare än för en ekonom.
Har du mött någon respons efter det att pressmeddelandet skickades ut? I så fall vilken?
– Flera journalister har kontaktat mig för intervjuer som denna. Sen får ni fråga Parmaco om vilka reaktioner de mött.
Hur ser du på att arbeta på uppdrag av ett kommersiellt företag, i det här fallet Parmaco?
– Det hela började med att de kontaktade mig för att mer allmänt diskutera synen i Sverige på att äga respektive hyra, eftersom jag skrivit om det för SKL. Parmaco hade då med sig en kalkylmodell från Finland, som jag och mina kollegor inte tyckte var riktigt bra. Det ledde till en överenskommelse om att vi skulle ta fram en kalkylmodell som vi tyckte var bättre.  Man får alltid tänka sig för när man arbetar åt företag eller intresseorganisationer så att man inte gör något som är partiskt, men vi tycker att samarbetet med Parmaco fungerat mycket bra.
Av ett pressmeddelande som skickats ut framgår att forskarna, för att få ett oberoende och rättvisande beslutsunderlag, särskilt tagit hänsyn till att skapa en genomtänkt struktur för att göra de olika alternativen som matas in i verktyget jämförbara. Verktyget har tagits fram på uppdrag av Parmaco, men företaget har inte varit involverat i utvecklingen av verktyget.
– Att det är Hans Lind som tillsammans med sina kollegor på KTH utvecklat och tagit fram detta kalkyleringsverktyg betyder mycket. Hans Lind är en institution då det gäller fastighetsekonomi i Sverige, en av de mest kunniga vi har inom området, säger Thomas Jansson, Sverigechef på Parmaco.
Temporära byggnader ett alternativ
De kommunala lokal- och bostadsbehoven är omfattande i Sverige och ökar på grund av snabba förändringar som urbanisering, allmänna förflyttningar i samhället och ett drastiskt ökat antal nyanlända. Som alternativ till att bygga permanenta byggnader som kräver flera år av planering och finansiella beslut, kan kommunerna hyra Parmacos behovsanpassade byggnader.
– Vi får många samtal från offentlig sektor som har utrymmesbrist både då det gäller skolverksamhet och annat som kräver specifika lokaler. Ett behov som dessutom ökar hela tiden. Eftersom våra byggnader håller hög kvalitet och är inflyttningsbara inom tre månader är denna möjlighet ett populärt alternativ, säger Parmacos Sverigechef Thomas Jansson.
Om kalkyleringsverktyget
Indatan som man matar verktyget med består av tre olika kategorier: Allmänna förutsättningar såsom kalkyleringsperiod, inflationstakt, energikostnad och antal personer som väntas använda lokalen. Med Ägaralternativet matar man in fakta om storlek på byggnaden, kostnader för att bygga och underhålla samt restvärde, och för hyresalternativet är de relevanta faktorerna hyresutveckling, förändring av yta samt etablerings- och avvecklingskostnader.
Verktyget tar fram resultat som går att jämföra och utvärdera, som tex nuvärde och annuitet (årskostnad), antingen totalt eller per kvadratmeter eller per bruk-area.
Om Parmaco
Parmaco är ett finskt företag som hyr ut egenutvecklade, dynamiska byggnader. Framför allt lokalbehov inom förskola och skola kan snabbt åtgärdas. Husmodulerna tillverkas i egna fabriker i Finland. Byggnaderna uppfyller samma krav som ställs på permanenta byggnader: isolering, ventilation, värme, säkerhet och miljö. Arkitekturen är viktig för att byggnaden ska kunna anpassas till omgivningen och därför har Parmaco samarbeten med arkitekter och ingenjörer som gör designen. Parmaco har 130 medarbetare och omsättningen 2014 var 37 miljoner euro. I oktober 2015 expanderade Parmaco till den svenska marknaden.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.