Odrickbart vatten kostar också

Invånarna i Skellefteå får betala vattenavgift även för odrickbart vatten. Det har kommunen kommit fram till efter en intern överläggning.

Skellefteå kommun har efter påtryckningar från kommuninvånare utrett frågan om va-avgiften ska sättas ned eftersom vattnet från Abborrverket inte har gått att dricka utan att koka det först. Kommunen skriver att beslutet att inte sänka avgiften grundar sig främst på den självkostnadsprincip som styr vattenverksamheten och den rättspraxis som finns.

– Eftersom en övervägande del antalet abonnenter i Va-kollektivet har haft samma problem med vattnet och samma rekommendation att koka dricksvattnet har vi strikt juridiskt svårt att se att det skulle kunna finnas någon grund för avgiftsnedsättning, skriver Ola Burström ordförande i tekniska nämnden, i ett pressmeddelande från kommunen.

– Att koka dricksvattnet betraktas i VA-sammanhang som en mindre användbarhet av vår totala användning av vatten i ett hushåll.

Utöver frågorna om nedsättning av Va-avgiften kan det också uppstå frågor om ansvar och skadestånd. Den typen av frågor kan inte slutgiltigt hanteras förrän utredningarna om vad som orsakade utbrottet har kommit längre.

Enligt branschorganisationen Svenskt Vatten är förbrukningen av vatten som livsmedel dvs både till matlagning och dricksvatten, cirka 10 liter per person och dygn. För en familj med fem personer som tillsammans förbrukar 50 liter vatten för mat och dryck per dygn motsvarar det en kostnad på cirka 24 kronor per månad.

– Det finns alltid möjlighet till en frivillig ersättning, fortsätter Ola Burström, och det finns kommuner som tagit ett sådant beslut. I en kommun fick va-abonnenter som haft en sämre kvalitet på vattnet en nedsättning av avgiften med 100 kronor som ”plåster på såren”, vilket var betydligt mer än den faktiska kostnaden. Det beslutet fick i det fallet en motsatt effekt och flertalet va-abonnenter kände sig kränkta av nedsättningen då den inte ansågs ge en tillräcklig ersättning och uppfattades som meningslös, säger Ola Burström.

Merkostnaden för VA-verksamheten i Skellefteå bedöms hittills vara 6 miljoner kronor, i det ingår bland annat UV-anläggningar, provtagningar, montagearbeten samt bedömda kostnader för kommande renspolning av ledningsnätet samt rengöring av sju högreservoarer.

Fakta
Dricksvattnet från Abborrens vattenverk har misstänkts innehålla parasiten Cryptosporidium. Skellefteå kommunen har därför rekommenderat att vattnet inte ska nyttjas till dryck och matlagning utan att först kokas. Analyser av dricksvattnet har hittills inte påvisat parasitförekomst. Rekommendationen om kokning kvarstår emellertid tills vidare.

Enskilda abonnenter kan enligt praxis få ersättning, men Miljööverdomstolen och Statens Va-nämnd har i flera avgöranden uttalat att bestämmelsen i lagen om allmänna vattenbestämmelser ska tolkas så att om huvuddelen av abonnenterna har haft samma minskade användning av vattnet så finns det ingen juridisk grund för någon nedsättning av avgiften.

Enligt uppgifter från Svenskt Vatten är förbrukningen i genomsnitt cirka 160 litervatten per person och dygn, fördelat på följande sätt:
– 10 liter för dryck och mat,
– 30 liter för WC-spolning
– 30 liter för disk,
– 20 liter för tvätt,
– 60 liter för personlig hygien,
– 10 liter för övrig användning.

Källa: Skellefteå kommun

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *