Östersund i förlikning med byggföretag

I våras ingick Östersunds kommun ett förlikningsavtal på 1,5 miljoner kronor med ett byggtjänstföretag, som trots ett tecknat ramavtal med kommunen, gick miste om flera uppdrag. Nu har kommunen sett över sina rutiner.

Sedan Östersunds kommun under våren 2011 ingick ett förlikningsavtal på 1,5 miljoner med ett byggtjänstföretag arbetar kommunen nu aktivt med att lyfta frågor kring avtalsupphandling på alla nivåer samt att förbättra rutiner kring diarieföring.  

Bakgrunden till förlikningsavtalet är att det är oklart om kommunen har följt det ramavtal som ingåtts med byggföretaget gällande fastighetsunderhåll. På grund av bristande dokumentation och diarieföring kan kommunen inte heller visa i vilken omfattning avtalet har följts.

Byggtjänstföretaget anser sig ha gått miste om avtalade arbeten. Enligt Östersundsposten rör det sig om närmare 50 miljoner kronor i uteblivna intäkter för byggföretaget.

Efter förhandlingar har Östersunds kommun och byggtjänstföretaget enats om ett skadestånd på 1,5 miljoner kronor. Skadeståndet är endast ett uppskattat belopp. Detta i samband med kritik från Justitieombudsmannen gjorde att kommunen beslutade att se över rutinerna.

På sin hemsida presenterar Östersund kommun vilka förändrade rutiner som införts.

– Upphandlingar ingår i internkontorollen. Det innebär att vi en gång per år ser över hur vi genomför upphandlingar samt säkerställer att de avtal vi har också efterlevs. Möjlighet till stickprovskontroller på enskilda större investeringsobjekt.

– Vi har en ständig dialog kring vikten av säkra rutiner när det gäller diarieföring. Frågan är återkommande vid till exempel samverkansträffar.

– Kommunens egna revisorer jobbar kontinuerligt med att se att våra avtal efterlevs. Endast skriftlig dokumentation vid frågor om tjänster som behöver utföras enligt ramavtal samt ett närmare samarbete mellan registrator och handläggare.

Dessutom uppger kommunen att man har genomfört specifika utbildningsinsatser gällande regler om skyndsam hantering av utlämnande av handlingar, upphandlingsregler och farliga förmåner.

Källa: Östersund

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *