Överskott i statens resultat­räkning

Resultaträkningen för staten visar ett överskott på 35 miljarder kronor för 2011. Den konsoliderade statsskulden minskade med 38 miljarder till 1 075 miljarder kronor.

Ekonomistyrningsverket har lämnat sitt underlag för statens årsredovisning till regeringen. Det består främst av en resultaträkning och balansräkning för staten samt en redovisning av utfallet för statens budget.

Skatteintäkterna har ökat med 29 miljarder kronor. Det är i första hand arbetsgivaravgifter och andra skatter på arbete som har ökat.

Kostnaderna för personal har ökat med 16 miljarder, beroende på högre kostnader för avsättningar till statens tjänstepensioner. Lönekostnaden i staten, exklusive tjänstepensionskostnaderna, ökade med 3,6 procent.

Nettokostnaden för statsskulden ökade med 23 miljarder kronor, till stor del kopplat till värderingen av statsskulden. Samtidigt gav försäljningen av aktier i Nordea en vinst på 17 miljarder som förbättrade resultatet. Resultatet från statens andelar i hel- och delägda företag försvagades med 10 miljarder kronor.

Resultaträkningens saldo kan komma att förändras i den slutliga version som regeringen överlämnar till riksdagen, eftersom skatteintäkterna räknas om i Regeringskansliet med hänsyn till senare information.

Statens resultat- och balansräkning 2011
Statens resultaträkning för 2011 visar ett överskott på 35 miljarder kronor, vilket är en minskning med 19 miljarder jämfört med 2010.

Av balansräkningen framgår att statens nettoförmögenhet förbättrades med 32 miljarder under året till -320 miljarder kronor, främst beroende på resultaträkningens överskott. Den konsoliderade statsskulden minskade med 38 miljarder till 1 075 miljarder kronor.

Utfallet för statens budget
Budgetsaldot för 2011 innebar ett överskott på 68 miljarder kronor, vilket publicerats tidigare. I statens ursprungliga budget beräknades saldot till 6 miljarder kronor och det blev därmed 62 miljarder kronor bättre än beräknat.

Utgifterna på statens budget uppgick till knappt 805 miljarder kronor och inkomsterna till 872 miljarder kronor. Inkomsterna är 39 miljarder högre än i statens budget vilket framför allt beror på att statens skatteinkomster översteg beräkningen i budgeten.

Utgifterna är sammanlagt 22 miljarder kronor lägre än i budgeten. Utgifterna för arbetslösheten blev 6 miljarder lägre än i budgeten, eftersom arbetslösheten blev lägre än väntat. Utgifter för bl.a. tandvård och läkemedelsförmåner blev lägre än i budgeten. Lägre nettoutlåning än väntat minskar utgifterna med 17 miljarder kronor. Samtidigt blev utgifterna för statsskuldsräntor 9 miljarder högre än i budgeten.

Det statliga utgiftstaket underskreds med 74 miljarder kronor.

De fullständiga dokumenten med noter och förklarande texter finns på ESV:s webbplats.

Källa: ESV

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *