Överskott i stats­budgeten 2011

Återhämtningen i svensk ekonomi var fortsatt stark under 2011 vilket gav högre skatteinkomster. Dessutom sålde staten aktier i bland annat Nordea och Telia Sonera. Statens betalningar resulterade därför i ett överskott på 68 miljarder kronor 2011. Det är en kraftig förbättring jämfört med 2010 då statsbudgeten i princip var i balans.

Trots ökad skuldoro i omvärlden och en förväntad inbromsning av tillväxten under andra halvåret, utvecklades de svenska statsfinanserna starkt 2011. Budgetsaldot förbättrades med 69 miljarder kronor jämfört med 2010. Den fortsatta återhämtningen påverkade saldot både genom högre skatteinkomster och lägre arbetsmarknadsrelaterade utgifter. Dessutom förstärktes saldot av att staten sålde aktier för knappt 23 miljarder kronor under året.

Räntorna på statsskulden blev 34 miljarder kronor, vilket var 11 miljarder kronor högre än 2010. Det beror främst på högre räntebetalningar på lån i svenska kronor och lägre överkurser vid emission.

Statsskulden var 1 108 miljarder kronor i slutet av 2011. Det motsvarar 32 procent av BNP.

Mindre underskott än beräknat i december
Statens betalningar resulterade i ett underskott på 90,8 miljarder kronor i december. Underskottet blev därmed 10,3 miljarder kronor mindre än Riksgäldens senaste prognos. Det förklaras till största delen av att Kammarkollegiet för Kärnavfallsfondens räkning tillfälligt placerade medel som normalt är investerade i statspapper på ett inlåningskonto i Riksgälden.

Den här typen av transaktioner kan få stora effekter på budgetutfallet enskilda månader, men de påverkar inte statens underliggande finanser, rapporterar Riksgälden.

Räntebetalningarna på statsskulden blev 10,4 miljarder kronor, vilket var 1,8 miljarder kronor högre än prognos. Det beror framför allt på högre valutakursförluster.

Källa: Riksgälden

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *