Offentlig ekonomi i finanskrisens spår

Finanskrisen har märkts mest i statens ekonomi, skriver Statistiska centralbyrån i en sammanfattning av årsboken om den offentliga sektorns ekonomi.

År 2009 präglades den svenska ekonomin av finanskrisen, som naturligtvis också fick följdverkningar för den offentliga sektorns ekonomi. Det finansiella sparandet, det vill säga skillnaden mellan inkomster och utgifter, blev negativt från att åren innan ha varit positivt. De offentliga inkomsterna minskade med tre procent, som en följd av minskad sysselsättning. Samtidigt har kostnaderna för bland annat arbetslösheten ökat.

Sverige har dock klarat sig bra genom finanskrisen jämfört med andra EU-länder. Sveriges finansiella sparande på minus en procent i relation till BNP kan jämföras med totalt för EU på minus sju procent, och Sveriges offentliga bruttoskuld ligger på 42 procent, där EU totalt ligger på 74 procent. I motsats till flera andra länder, klarar också Sverige de mål för de offentliga finanserna som EU ställt upp genom konvergenskriterierna.

Kommunernas skatteinkomster har år 2009 minskat för första gången på flera år. Till viss del har kommunerna kompenserats för detta genom tillfälliga bidrag från staten. Det finansiella sparandet för kommunerna blev ändå negativt med drygt sex miljarder kronor.

Både kommuner och landsting har fortsatt att lägga ut verksamheter på alternativa utförare, det vill säga andra utförare än kommuner och landsting driver verksamheten. Detta märks i nationalräkenskaperna genom att de så kallade sociala naturaförmånerna ökar kraftigt. Det är främst inom skola, vård och omsorg som ökningen har skett av dessa köp av verksamhet.

Finanskrisen märks mest i statens ekonomi. Det finansiella sparandet blev minus 26 miljarder. Detta beror inte bara på minskade skatteinkomster, utan också på ökade utgifter i form av transfereringar till hushållen. Staten har också ökat investeringarna i infrastruktur, framför allt järnvägar och vägar.
Publikation

Detta och mycket mer återfinns i Offentlig ekonomi 2011, som är den femte årgången av SCB:s årsbok om den offentliga sektorns ekonomi. Här ges en överblick över den statistik som framkommer i första hand inom nationalräkenskapssystemet. I publikationen redogörs för utvecklingen av ekonomi och verksamheter inom den offentliga sektorn som helhet och för dess delsektorer stat, kommun och landsting.  Publikationen finns som PDF-fil att ladda ner på SCB:s webbplats.

Länk till Offentlig ekonomi 2011

Källa: SCB

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *