Offentlig säljverksamhet minskar inte i omfattning

Myndigheters offentliga säljverksamhet fortsätter med oförminskad styrka, med risk för snedvriden konkurrens som drabbar privata företag. Det visar en ny rapport från Statskontoret.

Myndigheten hänvisar till att såväl nuvarande regering som tidigare regeringar pekat på att det finns potentiella problem och risker när statliga myndigheter bedriver verksamhet på konkurrensutsatta marknader.

Den 1 januari 2010 infördes regler om konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet (”KOS-reglerna”). Detta till trots har den offentliga säljverksamheten alltså inte minskat.  

Offentliga Affärer ställde frågan till Näringsdepartementet huruvida man tänker agera med anledning av de nya uppgifterna från Statskontoret.
Göran Gren, departementsråd och enhetschef för enheten för marknad och konkurrens uppger att regeringen i nuläget inte har för avsikt arr agera i frågan. Däremot kan Statskontorets rapport bli ett bra underlag för konkurrensverkets tillsynsarbete.

– Lagen trädde i kraft för fyra år sedan och vi har ännu inte sett den fulla effekten av den.  Det finns inte någon utbredd rättspraxis på området, det är ju där vi får en form av lackmustest som visar om det finns ett eventuellt behov av ändrad lagstiftning, säger enhetschefen.

Han noterar också att gällande lagstiftning redan fått allmänpreventiv verkan genom att en rad kommuner ute i landet gått igenom sina verksamheter samt i några fall avvecklat dem eller valt att särredovisa dem ekonomiskt.

Statskontoret ger ett antal generella rekommendationer att överväga för regeringen och myndigheter som bedriver säljverksamhet. Bland annat anser myndigheten att man bör se över säljverksamheten i myndigheternas instruktioner. Dessutom anser Statskontoret att det ska genomföras ”externa strukturerade analyser” av de marknader där myndigheterna är verksamma.
 
Myndigheterna kan själva tydliggöra säljverksamheten och minska risken för snedvriden konkurrens och sammanblandning av myndighetsroller, slår Statskontoret också fast.

Företagarna välkomnar att Statskontoret har gjort denna översyn av de statliga myndigheternas försäljning av varor och tjänster. Organisationen presenterade förra året en egen rapport, ”Osund konkurrens – fortfarande ett hinder för små företag”, som visade att 18 procent , cirka 45 000 företag säger sig vara utsatta för konkurrens från offentlig sektor. Det är exakt samma nivå som år 2007.  Statskontorets rapport heter OM OFFENTLIG SEKTOR. Myndigheters säljverksamhet – hur och varför?) och är daterad 2014.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *