Offentlig upphandling underlättas


SKL ställer sig i huvudsak positivt till slutbetänkandet från utredningen om offentlig upphandling. Flera av utredningens förslag är frågor som SKL länge har drivit och nu får gehör för. Men när det gäller gränsen för direktupphandling vill SKL gå längre än utredningen.

När utredningens delbetänkande kom tidigare i år menade SKL och andra remissinstanser att beloppsgränserna för direktupphandling borde höjas. Den synpunkten gäller även slutbetänkandet.  

– För våra medlemmar är förslagen om direktupphandling viktiga. Att höja gränserna för direktupphandling skulle betyda mycket för kommuner och landsting och är något vi länge har krävt. Men vi vill se en ännu högre gräns än den utredningen föreslår, säger Anders Knape, ordförande för Sveriges Kommuner och Landsting.

– Vi föreslår att gränsen för direktupphandling av varor och tjänster ska följa EU-direktivets tröskelvärde. Då skulle våra medlemmar i stället kunna lägga krut på de stora upphandlingarna där man både kan göra stora besparingar och nå bättre kvalitet i det man upphandlar, säger Anders Knape.

En annan punkt i utredningen som SKL helt ställer sig bakom bedömningen att det är viktigt att det satsas på kompetensutveckling och forskning inom området offentlig upphandling.

– Det är viktigt att det satsas både på övergripande forskning kring upphandling och på kompetensutveckling för personer som arbetar med upphandling. Det är av stor vikt att kompetensen ökar när det gäller att ställa relevanta kompetenskrav och att ha en god avtalsuppföljning, säger Anders Knape.  

Vidare ställer sig SKL bakom förslaget om att upphandlingsmål ska koncentreras till färre domstolar, och att direktupphandling ska få användas temporärt under pågående överprövning.

– Det bör också införas en tidsgräns för hur länge varje domstolsinstans får arbeta med ett ärende. Förvaltningsdomstolar ska kunna avgöra ett ärende på tre månader, och de måste ges resurser att hålla tidsgränserna. För Kammarrätten ska tidsgränsen vara fyra månader, säger Anders Knape.

SKL är också positiva till möjligheten att ställa ytterligare miljö- och sociala krav. Läs mer om det i förbundets tidigare kommentar om utredningen.

Källa: SKL

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *