”Oförenligt med svenska modellen”

Advokatfirman Lindahl har analyserat de förslag som regeringen har lagt fram om att införa arbetsrättsliga krav vid offentliga upphandlingar. Den juridiska rapporten slår fast att förslagen om nya arbetsrättsliga krav vid offentliga upphandlingar är oförenliga med den svenska modellen.

– Jag tycker att det är dålig lagstiftningsteknik att inte lagstifta om sociala rättigheter i lag utan skjuta över det till upphandlande myndigheter genom att skriva kontraktsvillkor, säger Helena Rosén Andersson i en webbintervju på Almegas hemsida.
Hon menar också att lagförslaget riskerar att strida mot de upphandlingsrättsliga grundprinciperna om transparens, likabehandling och proportionalitet.
– Det upphandlingsrättsliga regelverket krockar med det arbetsrättsliga regelverket och den svenska kollektivavtalsmodellen, sammanfattar Helena Rosén Andersson.
Almega beställde
Det är på företagarorganisationen Almegas uppdrag som analysen genomförts och där det konstateras att regeringens förslag är en grundstöt mot den svenska arbetsmarknadsmodellen. En modell som innebär att arbetsmarknadens parter kommer överens om spelreglerna på arbetsmarknaden.
Om regeringens förslag skulle genomföras skulle inflytande över de arbetsrättsliga villkoren flyttas från parterna och kollektivavtalen till offentliga upphandlare i kommuner och landsting. Varje år handlar det offentliga upp för 600–800 miljarder kronor. Detta enorma system påverkar hela marknader och det försöker nu regeringen göra partipolitik av i ett illa genomtänkt förslag, hävdas det i PM:et.
Sammanfattning av Lindahls rapport:

  • Reglerna om särskilda arbetsrättsliga villkor är oförenliga med den svenska kollektivavtalsmodellen.
  • Reglerna om särskilda arbetsrättsliga villkor genomsyras av en bristande förutsebarhet.
  • Reglerna om särskilda arbetsrättsliga villkor riskerar att leda till olikbehandling av leverantörer.
  • Reglerna om särskilda arbetsrättsliga villkor är otydliga och riskerar att leda till tillämpningssvårigheter.
  • Tillämpningen av reglerna om särskilda arbetsrättsliga villkor riskerar att strida mot de grundläggande upphandlingsrättsliga principerna om likabehandling av leverantörer, proportionalitet och transparens samt mot förbudet mot diskriminering av leverantörer på grund av nationalitet.
  • Reglerna om särskilda arbetsrättsliga villkor är oförenliga med några av syftena med de EU-direktiv som 2017 års upphandlingslagar avser att genomföra, nämligen att förenkla regelverket och att underlätta för små och medelstora företag att delta i upphandlingar. Det förhållandet att det redan finns ett EU-regelverk för att säkra arbetsrättsliga skyldigheter som ska genomföras i svensk rätt bör beaktas vid bedömningen av behovet att därutöver införa svenska regler om särskilda arbetsrättsliga villkor, eftersom de svenska reglerna går längre än vad som krävs enligt EU-rätten.

Se webbintervjun med Helena Rosén Andersson genom att klicka på länken:http://video.almega.se/stefan-holm-intervjuar-helena-rosen-andersson
 
 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.