Ökad risk för korruption

Korruption förekommer vid uppemot var tionde granskad upphandling, enligt Konkurrensverket. Otillåtna direktupphandlingar förekommer överallt enligt myndighetens generaldirektör. 

Korruption snedvrider konkurrensen och är skadligt för både konsumenter och konkurrensen. Det handlar inte bara om mutor utan också om vänskapskorruption, svågerpolitik och jävssituationer, framhåller Konkurrensverket.

Rikard Jermsten, gd, Konkurrensverket. Foto: Ola Hedin.

I en intervju med Dagens Industri framhåller Konkurrensverkets generaldirektör, Rikard Jermsten, att det är särskilt viktigt när lågkonjunktur råder att säkerställa regelefterlevnad. När marginalerna sjunker kan incitamenten att använda sig av otillåtna metoder öka, menar generaldirektören. Och då Konkurrensverkets resurser är begränsade tvingas myndigheten sålla bland fallen. Allt kan inte granskas utan myndigheten jagar de fulaste brotten mot bland annat upphandlingsreglerna, vilka förekommer överallt.

Olika former av korruption 

Det finns olika former av korruption som givande och tagande av muta, trolöshet mot huvudman och vänskapskorruption.

Ofta leder ordet korruption tankarna till mutor, framgår det av Konkurrensverkets hemsida. Både att ta emot muta som givande av muta utgör mutbrott. Med tagande av muta menas att en person tar emot, godtar ett löfte om eller begär en otillbörlig förmån för utövningen av sin anställning eller uppdrag. Med givande av muta menas att en person lämnar, utlovar eller erbjuder en sådan otillbörlig förmån.

Trolöshet mot huvudman

Trolöshet mot huvudman är ett brott som innebär att en person som har fått förtroendet att sköta ekonomiska eller rättsliga angelägenheter åt en annan person eller ett företag missbrukar sin ställning till skada för den andre. Även tjänstefel kan vara ett korruptionsbrott. Det blir det om en person överträder sin behörighet i myndighetsutövning för egen personlig vinning.

Vänskapskorruption

Korruption kan också ha en bredare definition än den rent straffrättsliga och kan omfatta olika typer av favorisering och bristande likabehandling och jävssituationer. Vänskapskorruption innebär att någon favoriserar vänner eller släktingar.

Konkurrensverkets använder en bred definition av korruption i syfte att fånga upp en stor variation av beteenden som kan påverka konkurrensen negativt. Korruptionens form är inte avgörande eftersom den negativa effekten på konkurrensen kan vara densamma oavsett om det är fråga om en penningmuta, en bjudresa eller vänskapskorruption.

Skadar konkurrensen

Korruption kan få flera olika skadliga effekter på ekonomin och samhället. Den kan hämma ekonomisk tillväxt och produktivitet. Det kan bland annat ske genom att resurser fördelas fel och genom att verka avskräckande på investeringar och inträde av nya företag på en enskild marknad. Kopplingen mellan korruption och konkurrens är dubbelriktad. Korruption kan försämra konkurrensen genom att utestänga effektiva företag. Omvänt kan ökad konkurrens minska möjligheterna och drivkrafterna för korruption.

Underlättar brott

Korruption kan underlätta och möjliggöra för företag att agera i strid med konkurrensreglerna. Företag kan enligt Konkurrensverket använda korruption för att dölja en överträdelse av konkurrensreglerna. Till exempel kan något av de företag som deltar i en anbudskartell betala en upphandlare för att denne ska se mellan fingrarna vid tecken på kartellbildning.

Näringslivets kod mot mutor

Som komplement till lagstiftningen finns Kod mot korruption i näringslivet (Näringslivskoden). Den är framtagen av Institutet Mot Mutor (IMM), en näringslivsorganisation som vill skapa tilltro i samhället genom att motverka korruption och underlätta för samhällets aktörer att göra rätt. Det går att ladda ner koden som pdf. Man kan också beställa den i tryckt version. Det finns både en svensk och engelsk version. Avsnittet om Förmåner kan också beställas i tryckt format (enbart på svenska).

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *