Olika syn på om SJ ska följa LUF

Frågan prövas i högre instans.
Konkurrensverket överklagar ett friande beslut i Förvaltningsrätten mot SJ. Bakgrunden är ett krav från Konkurrensverket om att SJ ska betala upphandlingsskadeavgift/ böter på sammanlagt 8,5 miljoner kronor för att städtjänster har upphandlats utan att ha annonserats enligt upphandlingsreglerna.

SJ däremot anser inte att man utgör en upphandlande enhet som lyder under LUF (lagen om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster). Den statliga järnvägsjätten får medhåll av Förvaltningsrätten.

Vid bedömningen av om den verksamhet som SJ bedriver omfattas av LUF kommer domstolen fram till att de tekniska reglerna om så kallade tåglägen medför att LUF inte är tillämplig i detta fall. SJ kan därför inte åläggas att betala den upphandlingsskadeavgift/ böter som Konkurrensverket krävt.

Men Konkurrensverket vill få saken prövad i högre instans.
– Det är viktigt att få rättsläget fastställt i högre instans eftersom vi inte delar förvaltningsrättens syn på frågan, säger Konkurrensverkets chefsjurist Per Karlsson. Och fortsätter.

– Förvaltningsrätten konstaterar visserligen att SJ kan betraktas som en upphandlande enhet och att det inte påverkas av att SJ verkar på en till viss del konkurrensutsatt marknad, och det är vi mycket nöjda med. Men rätten delar inte vår syn rörande de tekniska villkoren för SJ:s verksamhet och fastställer därför inte att SJ behöver upphandla enligt LUF. Därför överklagar vi beslutet.

Frågan har även tagits upp på Juridikbloggen, där ett antal kvalificerade jurister skriver i aktuella rättsfall och juridiska spörsmål.

Jakob Heidbrink skriver på Juridikbloggen under rubriken ”SJ är ingen upphandlande enhet”. ”Konkurrensverkets och SJ:s tvist avser främst två frågor, nämligen dels huruvida SJ driver ett nät för att tillhandahålla allmänheten järnvägstransporttjänster, dels frågan huruvida SJ – om det driver ett sådant nät – gör det på villkor som fastställs av behörig myndighet (jfr 1 kap. 8 § LUF). På den första punkten skulle jag ge Konkurrensverket, på den andra SJ rätt, vilket sammantaget innebär att jag anser att Konkurrensverket bör förlora målet.

Bo Höglander

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *