”Öppenhet i SKI:s upphandlingar”

Precis som SKL omfattas SKI inte av det som föreskrivs i tryckfrihetsförordningen om rätt att ta del av allmänna handlingar hos myndigheter. SKI vinnlägger sig trots detta om ett transparent upphandlingsförfarande.
Det skriver chefsjuristen på SKL Kommentus Åsa Edman i månadens juridiska krönika i nyhetsbrev från SKL Kommentus Inköpscentral (SKI).
Eftersom OFFENTLIGA AFFÄRER tidigare publicerat en webbartikel som bl.a. byggde på uppgifter i den nedan apostroferade SvD-artikeln (se http://www.offentligaaffarer.se/2015/08/10/prislapp-pa-hpv-vaccin-ej-offentlig/ ) så publicerar vi Åsa Edmans inlägg i sin helhet här nedan.
SKL Kommentus Inköpscentral, SKI, omfattas inte av offentlighetsprincipen och det väcker ont blod i vissa sammanhang (se t.ex. artikel i SvD http://www.svd.se/rekordstor-vaccinnota-ar-morklagd–oacceptabelt%20 och docent Andrea Sundstrand vid SOIs konferens i Sollefteå 25 augusti 2015). Möjligen bygger ilskan på bristande kunskaper om SKIs arbetssätt. Jag vill därför klargöra för hur SKI lever upp till de krav på öppenhet som ställs i upphandlingsdirektiven, LOU och all annan lagstiftning som kringgärdar inköpscentralens verksamhet. Därtill finns det anledning att klargöra ett par sakfel i SvD:s artikel om inköpscentralens upphandling av HPV-vaccin som tyvärr utan kritisk granskning har vidareförmedlas av ett par nyhetsorgan. Vidare förs i Dagens Medicin (www.dagensmedicin.se/blogg/mats-reimer/2015/08/13/svenska-dagbladets-medicinreporter-raknar-fel-pa-hpv-vaccin/) en diskussion om ytterligare felaktigheter i SvD:s artikel, t.ex. beträffande beräkningen av kostnaderna för HPV-vaccinet.
Upphandlingslagstiftningen och offentlighetsprincipen
Upphandlingslagstiftningen bygger på transparens och innehåller bestämmelser som garanterar att upphandlingar genomförs på ett öppet sätt. Detta bland annat genom regler om annonsering, kommunikation med leverantörerna samt, genom praxis, hur villkor i upphandlingen får utformas. Genom att SKI följer upphandlingsregelverket säkerställs att upphandlingen genomförs på ett likabehandlande sätt och att ovidkommande hänsyn inte styr upphandlingen. Huruvida reglerna efterföljs kan som bekant prövas i domstol.
SKI ägs till 98 procent av Sveriges Kommuner och Landsting, SKL. Precis som SKL omfattas SKI inte av det som föreskrivs i tryckfrihetsförordningen om rätt att ta del av allmänna handlingar hos myndigheter. SKI vinnlägger sig trots detta om ett transparent upphandlingsförfarande såtillvida att vi skriver och lämnar ut betydligt mer utförliga tilldelningsbeslut och upphandlingsprotokoll än vad upphandlingslagstiftningen kräver. Av protokollen framgår bl.a. hur de enskilda anbuden uppfyller ställda krav i upphandlingen, hur de uppfyller utvärderingskriterierna och eventuella kompletteringar och förtydliganden av anbuden som har tillåtits.
SKI lämnar däremot som huvudregel inte ut hela anbud. Något sådant allmänt krav finns vare sig i upphandlingsdirektiven eller LOU men SKI lämnar självfallet ut anbuden när domstol eller tillsynsmyndigheter med stöd av lag så begär. Och vi är inte alls ovana vid att våra upphandlingar granskas. Ungefär hälften begärs överprövade, vilket förvisso är normalt för nationella inköpscentraler, men kan jämföras med sju procent som är snittet på antalet överprövade upphandlingar för riket i sin helhet. Vi verkar inte på något sätt i det fördolda.
SKI har inte heller ”fajtats hårt” för att inte omfattas av offentlighetsprincipen. Det är enbart ett faktum som följer av gällande rätt (Kammarrätten i Stockholm mål nr 1207-10, 8459-12 och 196-15). Att SKI inte omfattas av offentlighetsprincipen innebär också att våra beslut att sekretessbelägga uppgifter i handlingar som lämnas ut inte kan överprövas av domstol. Det är oklart om kritikerna, som menar att SKI ska lämna ut handlingar som om vi omfattades av offentlighetsprincipen, har någon lösning på hur sekretessfrågorna ska behandlas. Särskilt kan noteras att SKI, till skillnad från de upphandlande myndigheter som omfattas av offentlighetsprincipen, är bunden av vad som anges i upphandlingsdirektiven (artikel 6 i gamla direktivet och artikel 21 i nya direktivet) om att en upphandlande myndighet inte får lämna ut uppgifter som en leverantör förklarat är konfidentiella. SKI kan inte göra någon egen bedömning av om sekretessbegäran ska respekteras eller inte.
Som framgår av förarbetena till LOU (prop. 2006/07:128, s. 265 f) omfattas SKI även av bestämmelserna i lagen om skydd för företagshemligheter. Enligt 6 § ska den som uppsåtligen eller av oaktsamhet utnyttjar eller röjer en företagshemlighet hos en näringsidkare, som han i förtroende fått del av i samband med en affärsförbindelse med denne, ersätta den skada som uppkommer genom hans förfarande. Slutsatsen blir att SKI saknar rätt att utan särskilt lagstöd lämna ut anbud eller uppgifter ur anbud när leverantörerna begär sekretess eller om det finns risk för att SKI röjer företagshemligheter som lämnats i förtroende.
Att omfattas av offentlighetsprincipen är således ingen nödvändighet för att kunna genomföra upphandlingar på ett öppet sätt enligt upphandlingslagstiftningen. Det finns en mängd upphandlande myndigheter och enheter inom statlig och privat sektor som agerar under sådana förhållanden. Givetvis finns även otaliga upphandlande myndigheter och enheter i övriga EU som följer upphandlingslagstiftningen utan offentlighetsprincip.
SKI publicerar ramavtal och priser på sklkommentus.se
Det har påståtts att SKI upphandlar avtal med hemliga priser. Detta är helt felaktigt. SKI anser det vara synnerligen angeläget att alla ramavtal, inklusive förfrågningsunderlag och prisuppgifter, finns tillgängliga på sklkommentus.se. SKI har hittills aldrig haft anledning att sekretessbelägga prisuppgifter i våra ramavtal. Det gäller även priset på HPV-vaccin som blir tillgängligt när leveranserna påbörjas i oktober.
I den förra nationella upphandlingen av HPV-vaccin, som Stockholms läns landsting (SvD anger felaktigt att det var SKI:s upphandling) genomförde, sekretessbelades priset. Detta överklagades till Kammarrätten i Stockholm som beslutade att det fanns grund för landstingets sekretessbeslut (mål nr 5480-11). Huruvida priserna är hemliga eller inte behöver inte vara kopplade till offentlighetsprincipen. SKI har, trots att vi inte lyder under offentlighetsprincipen, en större öppenhet kring priserna på HPV-vaccin än Stockholms läns landsting hade när det genomförde motsvarande upphandling.
Korruptionsrisken följer med köparmakten
Ett bärande motiv för LOU och upphandlingsdirektiven är att motverka risken för korruption och särbehandling. De kontrakt som avropande kommuner och landsting ingår med stöd av SKIs ramavtal är allmänna handlingar som enligt huvudregeln är offentliga. Och det är först i och med dessa kontrakt som några ekonomiska transaktioner överhuvudtaget äger rum. Detta i kombination med att det är frivilligt för kommuner och landsting att tillämpa SKI:s ramavtal gör att incitamenten att ägna sig åt otillbörliga beteenden, dvs. muta inköpscentralen, är jämförelsevis låga. Det beror på att SKI inte sitter på den verkliga köparmakten.
Men ingen är vaccinerad mot korruption utan det krävs att alla upphandlande myndigheter och leverantörer arbetar medvetet med frågan. SKI motsätter sig däremot alla påhopp om att vi verkar i det fördolda och missbrukar skattebetalarnas medel. Vårt uppdrag är precis det omvända!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *