Osund konkurrens drabbar företag

Många företag som verkar inom tjänstesektorn drabbas av osund konkurrens från kommuner eller andra offentliga aktörer, visar en rapport från Almega.
Detta är skadligt – inte bara för de drabbade företagen, utan även för företagsklimat och ekonomisk tillväxt i ett större perspektiv, menar Almega, en arbetsgivar­organisation inom tjänstesektorn med medlemsföretag i ett sextiotal olika branscher. Organisationen är en del av Svenskt Näringsliv.
Undersökning i olika branscher
För att undersöka saken närmare har Almega genomfört en undersökning bland 323 medlemsföretag i olika branscher inom tjänstesektorn. Resultatet visar att två av tre (66,7 procent) av de tjänsteföretag som medverkat i undersökningen upplever eller har upplevt osund konkurrens från det offentliga.
Nära 85 procent av de tjänsteföretag som upplever osund konkurrens menar att deras intäkter har minskat på grund av den offentliga aktörens agerande.
”Öka medvetenheten!”
Ulrica Dyrke, näringspolitisk expert inom konkurrens och offentlig upphandling på Almega, menar att det viktigaste nu är att öka medvetenheten. Det gäller både politiker och tjänstemän, uppger hon för OFFENTLIGA AFFÄRER.
– De måste sätta stopp för offentlig säljverksamhet på öppna marknader och förstå att sunda konkurrensförhållanden är en förutsättning för ett gott företagsklimat, säger hon.
Exempel på sådan osund konkurrens kan vara att kommunen driver gym, att landstingskommunala tolkcentraler tar emot uppdrag från externa kunder eller att städföretag upplever tuff konkurrens, framför allt från statliga Samhall, men även från kommuner.
Förslag på åtgärder
Utöver detta innehåller rapporten flera förslag på åtgärder som Almega anser behöver vidtas för att minska konkurrenskonflikterna mellan offentlig och privat sektor, i korthet följande:

  • Utvärdera KOS-reglerna (KOS = Konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet). Det behöver analyseras om reglerna är tillräckligt effektiva för att uppfylla syftet att lösa konkurrenskonflikter som uppstår mellan offentlig och privat sektor p.g.a. det offentligas säljverksamhet på en marknad. Almega anser att reglerna bör göras effektivare och möjliggöra kortare ledtider för fler vägledande avgöranden.
  • Inför krav på kommunal särredovisning avseende den del av den kommunala verksamheten som befinner sig på en konkurrensutsatt marknad. Det skulle göra det möjligt att få en tydligare bild av offentliga verksamheters agerande och prissättning på marknaden. Detta är av stor betydelse inte minst i KOS-.
  • Konkurrensverket bör aktivt agera mot överträdelser och sprida information om KOS-reglerna.
  • Dialogen om problemen med osund konkurrens bör fortsätta.
  • Sist, men inte minst, bör kommuner och landsting bör införa en KOS-policy för sin externa säljverksamhet. Innan ny säljverksamhet startas bör kommunen analysera om detta är förenligt med den kommunala kompetensen och KOS-reglerna. Om svaret blir nej bör verksamheten inte startas. I stället för att bedriva säljverksamhet i egen regi kan och bör undersökas hur en tjänst i stället kan bedrivas av privata företag på marknaden.

”Ett omtag behövs”
Ulrica Dyrke säger till sist att Almega kort och gott vill uppmärksamma att denna typ av konkurrensproblem fortfarande drabbar enskilda tjänsteföretag och att detta hämmar företagande och tillväxt.
– Det behövs helt enkelt ett omtag i frågan, betonar hon.
Läs rapporten via länken:
https://www.almega.se/app/uploads/2019/02/almega-den-osunda-konkurrensen-1902.pdf
Läs om de så kallade KOS-reglerna (KOS = Konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet):https://skl.se/demokratiledningstyrning/driftformervalfrihet/privatautforarekonkurrens/offentligsaljverksamhet.3243.html

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *