Otillåten direktupphandling i Skåne

Konkurrensverket får rätt i domstol om att 14 skånska kommuner som köpte avfallstjänster från det gemensamt ägda bolaget Sysav begick en otillåten direktupphandling.

Förvaltningsrätten slår fast (Mål 15741-22) att kommunerna, genom att inte annonsera anskaffningen från Sydskånes avfallsaktiebolag (Sysav), har genomfört en otillåten direktupphandling. ”Sysavs externa försäljning av återvunnet material och energi ingår inte i de tjänster som utförs för kommunernas räkning och undantaget för intern upphandling är därmed inte tillämpligt. Förvaltningsrätten anser därför att Konkurrensverket har haft skäl att rikta kritik mot kommunerna”, heter det.

Tillsynsbeslut i somras
Konkurrensverket riktade i ett tillsynsbeslut den 5 juli 2022 kritik mot de 14 Skånekommunerna som tillämpat undantaget för intern upphandling utan att förutsättningarna för det har varit uppfyllda. 

Det är det så kallade verksamhetskriteriet som enligt Konkurrensverket inte var uppfyllt. Eftersom anskaffningen från Sysav inte föregicks av annonsering utgör den enligt Konkurrensverket en otillåten direktupphandling. Konkurrensverket anser därför i tillsynsbesluten att kommunerna inte följt lagen om offentlig upphandling (LOU).

Kommunerna överklagade

Kommunerna överklagade tillsynsbesluten till förvaltningsrätten och ansåg att inköpen från Sysav har skett med stöd av undantaget för intern upphandling. Tjänster får därför köpas från Sysav utan föregående annonsering. Kommunerna anser därför att Konkurrens­verkets beslut ska upphävas.

Förvaltningsrätten har i en dom avslagit kommunernas överklagande.

Cecilia Mauritzon, chefsrådman, framhåller att det som är avgörande för om verksamhetskriteriet är uppfyllt, och undantaget för intern upphandling tillämpligt, är om Sysavs externa försäljning av återvunnet material och energi ingår i tjänster som utförs för kommunernas räkning. Förvaltningsrätten har i domen bedömt att så inte är fallet. 

Extern verksamhet

– Eftersom den externa verksamheten uppgår till mer än 20 procent av Sysavs genomsnittliga totala om­sättning har undantaget för intern upphandling inte varit tillämp­ligt. Anskaffningen har inte annonserats och utgör därmed en otillåten direkt­upphandling. Bedömningen är därmed den att Konkurrensverket har haft skäl att rikta kritik mot kommunerna, säger Cecilia Mauritzon, chefsrådman, i ett pressmeddelande.

Förvaltningsrätten har i av­görandet också tagit ställning till frågor om vid vilken tidpunkt Sysav har tilldelats avfalls­uppdraget och om kommunerna uppfyllt dokumentationsplikten.

Seglivad historia

Redan 2010 inledde EU-kommissionen ett ärende mot Sverige som bland annat rörde ett antal av Sysavs ägarkommuners möjlighet att tillämpa det så kallade in house-undantaget. Enligt Kommissionen var det inte möjligt för ägarkommunerna att köpa tjänster från bolaget utan föregående annonsering med stöd av in house-undantaget. Som en följd av kommissionens utredning omorganiserades verksamheten i Sysav, framgår det på Konkurrensverkets webbplats.

Vidare uppges att Konkurrensverket under 2014 inledde en utredning vars syfte var att följa upp utvecklingen av verksamheten i Sysav-koncernen. Granskningen ledde till 14 separata tillsynsbeslut mot ägarkommunerna där Konkurrensverket konstaterade att Sysavs anskaffning avseende avfallstjänster inte var förenlig med lagstiftningen.

Beslut undanröjt

Men i december 2018 undanröjde Högsta Förvaltningsdomstolen Konkurrensverkets beslut. Anledning: domstolen bedömde beslutet som ett ”förbud”. Därmed hade Konkurrensverket agerat utanför sin kompetens. Med anledning av detta inledde Konkurrensverkets under 2019 en ny utredning som nu har resulterat i tillsynsbeslut mot Sysavs ägarkommuner. 

Sedan 2014 har även EU-kommissionen ett nytt pågående ärende mot Sverige som rör ägarkommunernas anskaffningar av avfallstjänster från Sysav.

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *