Otydliga roller i händelse av kris

Regeringen måste ta större ansvar för hur samordningen vid samhälleliga kriser ska ske. Riksdagen kritiserar regeringen för att vara otydlig i sina instruktioner till Försvaret.

Försvarsmaktens stöd vid samhälleliga kriser måste styras och följas upp bättre. Även samverkan mellan Försvarsmakten och andra aktörer måste förbättras. Det anser försvarsutskottet som föreslår ett så kallat tillkännagivande till regeringen.

Försvarsmakten är en viktig stödresurs för samhällets beredskap vid kriser, till exempel vid allvarliga stormar och olyckor. Enligt regeringen ska myndigheten ge stöd till samhället utifrån ”befintlig förmåga och befintliga resurser”.

Försvarsutskottet konstaterar dock att regeringen inte har preciserat i sin styrning vad denna uppgift innebär. Otydligheten gör det dessutom svårt att följa upp Försvarsmaktens planering och förberedelser för uppgiften.

Utskottet föreslår därför att regeringen förtydligar Försvarsmaktens roll och tydligare följer upp Försvarsmaktens planering. Bakom ställningsstagandet står samtliga partier.

Samhällets krisberedskap bygger på en omfattande samverkan mellan aktörer på alla nivåer och inom alla samhällssektorer. Myndigheter, landsting, kommuner och andra civila aktörer måste samverka aktivt.

Utskottet konstaterar dock att samverkansformerna har vissa brister och vill därför att regeringen säkerställer att samverkan sker mellan Försvarsmakten och det övriga samhället. Samtliga partier ställer sig bakom denna begäran.

Utskottet föreslår att regeringen återkommer till riksdagen med en redovisning av vilka åtgärder den vidtagit.

Försvarsutskottets förslag grundar sig på en motion från Miljöpartiet. Motionen är en så kallad följdmotion på en skrivelse från regeringen, där regeringen redovisar sin bedömning av Riksrevisionens granskning av Försvarsmaktens stöd till samhället vid kriser. Förslagen i Miljöpartiets motion är identiska med Riksrevisionens rekommendationer.

Källa: Riksdagen

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *