”Överge inte lokaliseringsprincipen!”

Konkurrensverket avstyrker förslag om generell rätt till kommunal avtalssamverkan. ”Förslaget i innebär att den kommunala lokaliseringsprincipen delvis överges”, menar myndigheten.
Konkurrensverket menar att en generell rätt till avtalssamverkan öppnar för kommuners och landstings säljverksamhet utanför det egna geografiska området, i konkurrens med privata företag. ”Konkurrensverket anser att konsekvenserna för näringslivet inte har utretts tillräckligt. Effekterna av utredningens förslag kan därför inte bedömas på det sätt som krävs för att det ska kunna ligga till grund för lagstiftning”, skriver man i ett remissyttrande gällande betänkandet (SOU 2017:77) från utredningen En generell rätt till kommunal avtalssamverkan.
Den regelförändring som föreslås av utredningen minskar dessutom Konkurrensverkets möjligheter att förbjuda konkurrensbegränsande offentliga säljverksamheter, påpekar myndigheten.

En begränsad rätt?
Konkurrensverket ifrågasätter även om utredningen har uttömt möjligheterna att utforma en mer begränsad rätt till kommunal avtalssamverkan. ”En mer begränsad rätt till avtalssamverkan skulle minska risken för sådana effekter av regleringen som inte var avsedda”, tror tillsynsmyndigheten.
Läs hela yttrandet via länken:
http://www.konkurrensverket.se/globalassets/17-0532_yttrande-kommunal-avtalssamverkan.pdf
Läs betänkandet från utredningen En generell rätt till kommunal avtalssamverkan:
http://www.regeringen.se/4a9978/contentassets/54a44ec66d834a01b01daf881fef6946/en-generell-ratt-till-kommunal-avtalssamverkan-sou-201777.pdf
Bilden: Rikard Jermsten, generaldirektör, Konkurrensverket. Foto: Andreas Eklund.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *