Överskattning av antalet deltagare i nya arbetsmarknadspolitiska insatser

Mellan åren 2006–2015 överskattade regeringen systematiskt antalet framtida deltagare i nya arbetsmarknadspolitiska insatser. Det har inneburit ett ineffektivt utnyttjande av Arbetsförmedlingens anslag och ökad risk för felprioriteringar, visar Riksrevisionens granskning.
Riksrevisionen har granskat hur väl regeringen lyckades förutse det kommande deltagarantalet för 23 arbetsmarknadspolitiska insatser som infördes under åren 2006–2015.
Granskningen visar att antalet deltagare systematiskt har överskattats och att skillnaderna mellan regeringens bedömning och deltagarantalet i insatserna varit stort. Skillnaderna har dessutom ökat över tid.
– Tre gånger av fyra var deltagarantalet mindre än hälften av vad regeringen bedömde på förhand, säger Yvonne Thorsen, projektledare för granskningen.

Lämnade tillbaka anslag
Överskattningarna har bidragit till att Arbetsförmedlingen vissa år lämnat tillbaka så mycket som en tredjedel av sina anslag för arbetsmarknadspolitiska program och insatser. Under 2008–2016 har i genomsnitt 1,2 miljarder kronor av anslaget för arbetsmarknadspolitiska program och insatser inte kommit till användning.
Bedömningar av framtida deltagarantal görs bland annat för att kunna beräkna kostnader för politiken och göra prioriteringar mellan olika utgifter i statsbudgeten. Skattningarna fungerar dessutom som underlag för långtidsprognoser över sysselsättningen.
– Att överskatta hur många som kommer att delta i insatserna riskerar att leda till felprioriteringar i budgetarbetet och att stora resurser läggs på insatser med få deltagare. Missbedömningar av hur lång tid det tar att starta en insats kan dessutom leda till att arbetssökande inte får hjälp i tid, säger riksrevisor Stefan Lundgren.

Analyser saknades
I granskningen undersöktes också hur regeringen gått till väga för att bedöma det framtida deltagarantalet i fem insatser. Av granskningen framgår att det ofta saknats analyser av faktorer som enligt tidigare studier har betydelse för deltagarantalet i arbetsmarknadspolitiska insatser. Dessa faktorer är bland annat arbetsmarknadens utveckling, om insatsen konkurrerar med andra insatser och om arbetsgivare efterfrågar insatserna.

Rekommendationer
Riksrevisionen rekommenderar regeringen att i sina bedömningar av deltagarantal för nya arbetsmarknadspolitiska insatser:

  • systematiskt ta hänsyn till faktorer som tidigare visat sig påverka deltagarantalet,
  • dokumentera antaganden och analys för att möjliggöra uppföljning,
  • redovisa förväntat antal deltagare i insatserna, samt
  • säkerställa att det i efterhand går att följa hur många personer som deltagit.

Regeringen bör vid införandet av nya insatser dessutom:

  • följa upp och utvärdera träffsäkerheten i sina volymbedömningar, samt
  • analysera orsakerna till eventuella avvikelser.

 
Rapporten finns att ladda ner från Riksrevisionens webbplats
Deltagarantal i nya arbetsmarknadspolitiska insatser – önsketänkande framför träffsäkra volymbedömningar (RiR 2018:10)

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.