Pigg panel, enig i stort

Upphandlingsdagarna drog igång med en stor panel som debatterade det pågående reformarbetet av upphandlingslagstiftningen. Vår svenska utredare i frågan, Anders Wijkman, ingav hopp om kommande förbättringar.

Anders Wijkman, ansvarig för den svenska Upphandlingsutredningen inledde programmet med en kort redogörelse för vad vi kan vänta från den pågående utredningen som ska presentera ett slutbetänkande den 5 mars.

– Jag hade inte mycket erfarenhet av offentlig upphandling när jag påbörjade arbetet. Om det var klokt eller inte kan man fråga sig, men jag kom i alla fall med färska ögon. Och det jag har sett är ett regelverk som är stelbent, komplext, man går på pris istället för kvalitet, en väldigt dålig uppföljning, regelverket missgynnas alla små företag, det saknas ett strategiskt tänk, upphandlingsverksamheten präglas för mycket av det juridiska – vad som är tillåtet och inte, många överprövningsmål, dålig kunskap om upphandlingarnas effekt, vi vet inte vad som upphandlas – det finns ingen statistik.

– Drömmen är nu att vi ska kunna vända alla de här problemen till sin motsats, säger Anders Wijkman.

Upphandlingsdagarna hade samlat en stor debattpanel som uttryckte sig främst positivt över de förslag som Anders Wijkmans utredning arbetar med.

– Det är allmänt erkänt i EU idag att offentlig upphandling är ett misslyckat regelverk som skapat en rädsla för att göra fel. Medlemsländerna är ense om att det behövs förenklingar men det finns samtidigt många olika idéer om hur det ska åtgärdas, rapporterade europaparlamentariker Carl Schlyter.

Panelen var i stort positiv till flera av de frågor som lyfts av Anders Wijkman men det fanns ändå frågor som engagerat diskuterades, däribland oron över att ge upphandlare ett alltför stort socialt uppdrag i upphandlingar och Almega ifrågasatte, relativt ensam, förslaget om höjd beloppsgräns för direktupphandling. Flera av paneldeltagarna tog upp vikten av ett strategiskt perspektiv på upphandling, hela vägen upp till ledningen av myndigheter, kommuner och landsting.

Anders Wijkman framhöll vikten av att även Regeringskansliet har en uttalad policy kring offentlig upphandling.
– Man har haft en policy men den har i stort gått ut på att det juridiska regelverket följs, man behöver få in det strategiska perspektivet, säger Anders Wijkman.

Från juridik tills strategi
Det var också den fråga som framfördes som viktigast, att förflytta dagens starka fokus på juridik till ett regelverk som har den goda affären i centrum som ger så god kvalitet till rätt kostnad.
– Vi behöver bredda regelverket, göra det mer flexibelt och göra sociala, miljömässiga och etiska hänsyn tydligare. Tittar man till exempel på dagens utbildningar i offentlig upphandling är de i regel till 90 procent fokuserade på det juridiska, säger Anders Wijkman.

Carina Dahllöf från utbildningsföretaget Silf håller med och påpekar att de bästa affärerna görs innan juridiken träder in.

– Tittar vi på hur vi gör upphandlingen på bästa sätt så sker 70-80 procent av besparingen redan innan vi går ut och lägger en förfrågan. Genom de val som görs kan ett strategiskt inköp göras. Men faran idag är att man är så rädd att göra fel att man tillfrågar juristerna som främst tittar på paragraferna. Visst, regelverket är viktigt men först måste vi ju göra det strategiska inköpsarbetet, säger Carina Dahllöf.

Offentligt jämförs med privat
Upphandlingsarbetet i offentlig sektor jämfördes med förutsättningarna i det privata näringslivet och Anders Wijkman tog upp ett antal aspekter som skiljer.

Offentlig sektor upphandlar ofta allmänna tjänster vilket gör att själva utformningen av marknaden skiljer sig från den marknad som det privata arbetar med. Det är behovet hos den enskilde som avgör, och inte betalningsförmågan och köparen har i vissa fall en brist på information, som till exempel vid ett besök hos läkaren.

– Visst finns det skillnader men det finns även likheter, påpekade Carina Dahllöf från Silf.
– Vi har stor erfarenhet av att arbeta med det privata näringslivet i strategiska inköpsfrågor och för tio år sedan befann man sig ungefär där offentlig sektor gör idag, då man identifierade behovet av att lyfta inköpsfrågorna till strategisk ledningsnivå.

Hon menar att det privata nu har gjort den resa som offentlig sektor står inför, och det finns lärdomar att dra.

Panelen på Upphandlingsdagarna bestod av Anders Wijkman, europaparlamentariker Carl Schlyter (m) och Jens Nilsson (s) samt riksdagsledamot Ann-Charlotte Hammar Johnsson (m), Stefan Holm från Almega, Björn Bergström, SOI och Carina Dahllöf, Silf.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *