Planeringen av vägar och järnvägar ska bli effektivare

Igår lade Transportinfrastrukturkommittén fram sitt betänkande och SKL ser fram emot att problemen med de långa planeringstiderna för infrastruktur kortas.

-Vi har vid flera tillfällen påtalat vikten av att komma tillrätta med de långa planeringstiderna för infrastruktur och att planeringsprocessen måste bli tydligare. Förhoppningsvis kan det bli bättre nu, säger Anders Knape, ordförande för Sveriges Kommuner och Landsting.

SKL välkomnar en förenklad planprocess med färre steg men anser det nödvändigt att ordentligt med resurser läggs från myndigheterna på utveckling av samrådsprocesser, effektiv kommunikation och tidig dialog med kommunerna.

-Det ska bli intressant att vara med att utveckla den process som utredaren föreslår inte minst se den röda tråden mellan utvecklingen av den fysiska planeringen och planeringssystemet för finansiering av transportinfrastruktur, säger Anders Knape.

Den nuvarande tillåtlighetsprövningen blir inte länge obligatorisk. Utredningen föreslår istället att det blir en möjlighet för regeringen att i enskilda fall göra en politisk bedömning av ett projekt. I vissa kniviga fall anser SKL att det kan vara bra med en övergripande politisk bedömning.

Staten ska enligt utredningen agera tydligt, vilket innebär att Trafikverket ska agera samordnat och transparent genom hela beslutsprocessen. SKL efterlyser här bättre planeringsunderlag och agerande kring områden av riksintressen.

SKL är dock oroad av att i fall där stat och kommun inte kommer överens i en planfråga, anges i förslaget att trafikverket överlämnar frågan till regeringen för fastställelse av väg- eller järnvägsplan och kommunen måste anpassa sin detaljplan därefter. Här sker en maktförskjutning från kommunen till staten.

När det gäller överklagan föreslås en förenkling så att bara de som varit aktiva i processen får överklaga vilket liknar Plan- och bygglagens process. Farhågor kvarstår dock för handläggningstiden hos regeringen, här krävs förkortad tid och prioritering av ärenden anser SKL.

Källa: skl.se

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *