Positiv trend för videomöten i vården

Den nationella video- och distansmötestjänsten inom vården har fått positivt genomslag, visar en undersökning bland personal inom landsting och regioner. 30 procent använder videomöten varje vecka och 91 procent tror att behovet kommer att öka i framtiden.

SKL tog 2008 initiativ till en nationell tjänst för video- och distansmöten. Genom anslutning av landsting och kommuners interna videolösningar till den nationella tjänsten, har olika organisations- och gränsöverskridande professionella videonätverk möjliggjorts. Tjänsten gör det möjligt att enkelt, snabbt och kostnadseffektivt samla viktig kompetens i olika vårdfrågor.

Under december 2012 genomfördes en första marknadsundersökning. Syftet med undersökningen var att få en samlad bild över hur och i vilken utsträckning, personal inom landsting och regioner använder sig av videomöten samt hur de ser på framtiden.

Att spara tid är den största nyttan
Undersökningen visar att de fem största nyttoeffekterna som användarna ser med videomöten utöver att spara tid är att det bidrar till minskat resande, det är bra för miljön, det spara pengar och nyttjar organisationens resurser och kompetenser bättre.

– Det är intressant att se att de upplevda nyttoeffekterna skiljer sig något åt beroende på yrkesbakgrund. Till exempel så ser personer med perspektiv på kliniska tillämpningar en stor nytta med video för att skapa högre tillgänglighet till vården för patienter säger Emma Enström, tjänsteansvarig för Video- distansmöten på Inera AB.

En till flera gånger i veckan
Videomöten används främst för att ersätta möten som annars skulle kräva resa. Även i de fall där personer finns i olika verksamheter på olika orter används videomöten. Över 50 procent av dessa möten sker med deltagare som finns både inom och utanför sitt eget landsting/region. Läkare har i större utsträckning möten utanför sin egen organisation medan administrativ personal framförallt har möten inom sin organisation.

Nio av tio tror på ökad användning
Det är framförallt de som idag är regelbundna användare som tror att videomöten kommer att öka i framtiden. Resultaten från undersökningen visar att användningen skulle kunna öka ytterligare genom bättre tillgänglighet till videosystem och bra teknik- och användarstöd.

Användare med bakgrund inom IT och teknik tycker att det är viktigt att genom utbildning och information öka kunskapen om möjligheten att använda videomöten. Vidare anser de även att en tydlig policy och riktlinje från varje organisations ledning är viktig.

FAKTA
Beställare av Video- och distansmöten är CeHis och utförare är Inera AB. Mottagare är alla kunder som väljer att ansluta till tjänsten.

Enkäten skickades till 1425 personer i 17 landsting och regioner som har deltagit i videomöten. 719 personer svarade på undersökningen.

Källa: CeHis, Centrum för eHälsa i samverkan

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *