Prislista orsakar överprövning

En leverantör har begärt överprövning av SKL Kommentus nya ramavtalsupphandling av kontorsmaterial, efter att inköpscentralen förkastat anbudet med hänvisning till att bruttoprislistan är specifikt framtagen för den aktuella upphandlingen.

SKL Kommentus Inköpscentral har genomfört en ny upphandling av kontorsmaterial där leverantörerna ombads inkomma med bruttoprislistor i anbuden. Enligt ett krav i upphandlingen fick dessa inte vara särskilt upprättade för denna upphandling utan skulle vara leverantörens officiella och gällande bruttoprislista.

– Syftet med att begära leverantörernas officiella bruttoprislistor är att få rimliga priser i det bruttoprissatta sortimentet. Dessa har i många upphandlingar tidigare varit orimligt höga. Det har inte funnits en skälig balans mellan nettopriser och bruttopriser. Vi vill gärna undvika strategisk prissättning, säger Peter Svensson, upphandlingskonsult på SKL Kommentus Inköpscentral.

Han berättar att en typ av strategisk prissättning som har förekommit i upphandlingar av kontorsmaterial är att exempelvis prissätta kontorspärmar i olika färger med så stor spridning som 0,50 kr respektive 30 kronor.

I utvärderingen summerades det totala värdet av ett valt sortiment i bruttoprislistan och nettoprislistan för att få fram lägsta pris. Det är andra gången som modellen används i upphandling av kontorsmaterial, men inköpscentralen har tillämpat samma princip i andra upphandlingar som innefattat större varukorgar.

Förkastade leverantörens anbud
När inköpscentralen granskade inkomna anbud och bruttoprislistor fann man, trots kravet, att en av leverantörerna framställt en bruttoprislista endast för denna upphandling. Leverantörens anbud förkastades därför.

– Det blir nu domstolen som har att avgöra om den här typen av leverantörsbeteende fortsatt ska accepteras. Vår förhoppning är nu att förvaltningsrätten skyndsamt handlägger ärendet så att alla de 423 avropsberättigade myndigheterna på ramavtalet kan få börja varuförsörjning som man planerat, säger Pia Hedström, chefsjurist, SKL Kommentus.

Två ramavtal inom Kontorsmaterial

SKL Kommentus Inköpscentral (SKI) har genomfört två upphandlingar av Kontorsmaterial, och kommer inom kort att ha två parallella ramavtal.

Bakgrunden till avtalsläget är den kritik från Konkurrensverket som ledde till att inköpscentralen ändrade sina rutiner kring vilka som anses avropsberättigade. Det är nu endast de upphandlande myndigheter som på förhand bekräftat sitt intresse till inköpscentralen som kan tillämpa ramavtalen enligt inköpscentralens nya regler.

Skillnaden mellan de två ramavtalen inom kontorsmaterial är alltså dels kretsen av avropsberättigade och dels antagna leverantörer. I övrigt omfattar avtalet samma varor och tjänster, har samma villkor och sista avtalsdag.

De parallella ramavtalen berör: Kontorsmaterial (anbudsdelarna Kopieringspapper – palleveranser 2012 och 2012-2, Skolmaterial 2012 och 2012-2, Datormaterial inkl. tonerkassetter 2012 och 2012-2 och Kontorsmaterial 2012 och 2012-2).

Källa: SKL Kommentus

Förstärkt intresseanmälan
SKL Kommentus Inköpscentral avslutade så sent som våren 2012 en upphandling av kontorsmaterial, och de ramavtalen är fortfarande giltiga. Men efter Konkurrensverkets kritik, och fällande dom i Förvaltningsrätten – mot inköpscentralens affärsmodell att tillåta avrop utan individuella avsiktsförklaringar – så har man under hösten genomfört en ny upphandling och tagit in förstärkta intresseanmälningar. Det kommer alltså att finnas två ramavtal inom kontorsmaterial.

– Ramavtalen som tecknades i våras är fortfarande giltiga och de kommer att löpa parallellt med de nya avtalen. Avtalen har olika avropsberättigade kretsar. För att kunna avropa ska man ha anmält intresse till någon av upphandlingarna, säger Peter Svensson.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *