Produktnära tjänster allt viktigare

Den statliga inköpscentralens förstudie gällande området datorklienter visar att en kommande ramavtalsupphandling måste inkludera många produktgruppen, men man väljer att lämna smartphones utanför ramavtalsområdet.

De nuvarande ramavtalen för PC och bildskärmar går ut den 22 juni 2012. Syftet med förstudien vid namn Klienter har varit att kartlägga behov och marknad inför en eventuellt kommande ramavtalsupphandling.

Av den enkätundersökning som Statens inköpscentral på Kammarkollegiet har gjort framgår att organisationer köper in klienter på mer än ett sätt. En stor majoritet (86,8 %) av de tillfrågade gör avrop på Kammarkollegiets ramavtal, men genomför även egna upphandlingar som ett komplement till ramavtalen, exempelvis när det gäller tillbehör för små belopp eller specifika behov.

På frågan varför Kammarkollegiets ramavtal inte använts, framgår att organisationer istället valt att ansluta sig till SKL Kommentus ramavtal (endast för kommuner) eller genomföra egna upphandlingar eftersom de har behov av att ställa egna specifika krav. Ett antal organisationer anger också att de köper klienter som tjänst eller har lagt ut hela driften av IT där klienter ingår.

Målet med enkätundersökningen var att undersöka behovet av produkter och tjänster inom området samt ta in generella synpunkter gällande upphandling av ett statligt ramavtal för klienter.

Omfattning och bakgrund
• Förstudien har omfattat bärbara och stationära datorer, bildskärmar, tillbehör och produktnära tjänster.
• Nuvarande ramavtal för bärbara och stationära PC samt bildskärmar går ut den 22 juni 2012.
• Syftet var att samla information om marknaden, undersöka offentlig sektors behov, belysa förutsättningarna för en upphandling inom området samt ange inriktning och omfattning.
• En referensgrupp med deltagare från myndigheter, kommuner och
landsting har aktivt deltagit i förstudien och bidragit med värdefull
information, synpunkter och kvalitetsgranskning.

En kommande upphandling bör i stort omfatta produktgrupper som bärbara och stationära datorer, bildskärmar, tablets, tunna klienter, ”ruggade” datorer och tablets, tillbehör och produktnära tjänster. Eftersom Statens inköpscentral använder sig av elektronisk upphandling och systemet TendSign, kommer en framtida upphandling inom området att genomföras i TendSign.

Återförsäljare kan få lämna anbud
Ett kommande ramavtal måste möjliggöra att organisationerna kan välja bästa produkt, oavsett fabrikat, vid varje avropstillfälle. Det måste vara möjligt att kravställa prestanda, kvalitet och energisnålhet samt att utvärdera avropssvaren gällande dessa parametrar.

Eftersom själva produkten eller hårdvaran endast är en del av leveransen och den stora delen idag utgörs av tjänster som levereras nästan uteslutande av återförsäljare rekommenderas det att det i en kommande upphandling görs möjligt även för återförsäljare att lämna anbud. Att möjliggöra för återförsäljare att lämna anbud skulle innebära en stor förändring i ramavtalskonstruktionen.

Bärbart säljer bäst
Det är bärbara datorer som säljer bäst. Köpsuget på bärbart väntas fortsätta öka medan behovet av stationära datorer sjunker. I förstudien framskymtar också ett markant ökat intresse för produktnära tjänster av olika slag.

Enkelhet och flexibilitet
Ramavtalen måste vara flexibla för att säkerställa att offentlig sektor inte blir uppbunden vid gammal teknik. Behovet av mobilitet i klientplattformen ökar. Tunna klienter, molntjänster och öppen programvara i produkter kommer alltmer.

Idag finns en snabbt växande marknad med molnoperatörer som levererar IT-infrastrukturer i flera lager, tredjepartleverantörer som levererar programvarutjänster i dessa moln och utvecklingsbolag som levererar molnplattformar som kan installeras internt i verksamheter.

Gradvis flyttas nu information, tjänster och funktioner över till moln. Användare når information och tjänster via tunna klienter eller IT-prylar av olika slag. Våra skärmar blir fönster in i olika moln.

Så kallade smartphones blir får allt fler datorfunktioner och andra produkter får också telefonifunktion vilket gör att gränserna mellan dem blir allt mer diffusa. Statens inköpscentral på Kammarkollegiet har valt att inte ta med smartphones i detta ramavtalsområde (då de menar att huvudsyftet är telefoni) medan den produktgrupp som de kallar ”tablets” (pekplattor, surfplattor etc) ingår.

Omsättningen på nuvarande ramavtal uppgår till totalt cirka 1,8 miljarder kronor per år varav området bärbara PC står för cirka 1 miljard, stationära PC för cirka 720 miljoner och bildskärmar för cirka 58 miljoner kronor.  

Arne Öster

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *