Programvaror i olika licensformer

Ramavtalet Licensförsörjning 2010 erbjuder ett stort utbud av programvaror i olika licensformer med tillhörande tjänster. Sju leverantörer fick teckna avtal.

Ramavtalsområdet Licensförsörjning 2010 omfattar en rad olika generella programvaror för offentlig sektors behov och som installeras och används i kundernas IT-miljöer. De tjänster som ingår i avtalen är främst licenshantering (Software Asset Management), installationstjänster, konfigurations-och anpassningstjänster, support och underhåll.

Följande programvaruområden omfattas av ramavtalen:
• Kontorsstöd
• Informationsförsörjning
• Operativsystem
• Säkerhetsprogramvara
• Driftstödsprogramvara
• Tillgångshantering (Asset Management)
• Mellanprogramvara (Middleware)
• Utvecklingsverktyg
• Databas
• Statistikprogramvara

Programvaror som inte omfattas av ramavtalen är:
• Inbyggda system (Embedded systems)
• Fasta program (Firmware)
• Hårdvara med tillhörande programvara, t.ex. en Appliance
• Verksamhetsspecifika system
• Programvara som tjänst (Software as a Service)

Det finns inga begränsningar i antal programvaror eller programvarutillverkare. Således kan en kund avropa vilken programvara som helst så länge programvaran ryms inom ramavtalsområdet.

Ramavtalsleverantörer får under ramavtalsperioden fritt addera, byta ut och ta bort programvaror så länge samtliga avtalsvillkor är uppfyllda.

Dialog med leverantörer
Avropsrutinen för detta ramavtal är en förnyad konkurrensutsättning. Detta innebär att alla leverantörer inom aktuellt område ska tillfrågas.

Innan ett avrop görs från ramavtalen bör en grundlig analys göras av vilka behov som finns. Det är viktigt att efterfrågade programvaror och tjänster specificeras så noggrant som möjligt i avropsförfrågan.

Det efterfrågade får dock inte beskrivas på ett sådant sätt att endast en ramavtalsleverantör kan bli aktuell för avropet då detta skulle strida mot de grundläggande principerna om likabehandling, icke-diskriminering, öppenhet, ömsesidigt erkännande och proportionalitet som regleras i lagen om offentlig upphandling (LOU) samt leda till en för myndigheten ogynnsam konkurrenssituation.

Innan avropsförfrågan skickas ut kan avropande myndighet föra en dialog med
ramavtalsleverantörerna. Det är av mycket stor vikt att samtliga ramavtalsleverantörer bjuds in till detta och att alla likabehandlas.

Genom dialogen kan förmågan att leverera säkerställas och myndigheten får värdefull information om vilka möjligheter som finns att uppfylla myndighetens behov.

Tjänsterna, i huvudsak konsulttjänster, som upphandlas är helt kopplade till programvaran som köps på ramavtalen, tidpunkten för utförandet av tjänsten kan dock vara skild från köpet av programvaran.

Det är för kunden tillåtet att köpa tjänster från en ramavtalsleverantör inom Licensförsörjning 2010, även om kunden köpt programvaran från en annan ramavtalsleverantör inom Licensförsörjning 2010.

Licenshantering
Med licenshantering (Software Asset Management) avses programvara med tillhörande konsulttjänster rörande rådgivning, kontroll och optimering av tillgångar samt behov av programvarulicenser, ofta med hjälp av speciell programvara avsedd för detta.

Denna programvara får erbjudas som ”Programvara som tjänst” och är således ett undantag. Licenspartner får även erbjuda utbildning till myndighetens licensansvariga i att använda tjänsten.

Om kunden har köpt tjänsten licenshantering och leverantören har brustit i sitt åtagande är det leverantörens ansvar att ersätta för underlicensiering. Om kunden har lagt ut sin licenshantering på leverantören måste kunden självklart uppfylla sina skyldigheter enligt kontraktet.

Således kan leverantören aldrig bli ersättningsskyldig när kunden inte gjort som leverantören rekommenderar och detta innebär underlicensiering. Det juridiska ansvaret kan inte överföras till annan part.

Priser
Ramavtalsleverantörerna angav i upphandlingen sina takpriser per timme för konsultinsatser
enligt de fem kompetensnivåer som definieras under punkt 5.4. Priserna ligger fast under hela ramavtalsperioden samt för därefter giltiga kontrakt mellan myndighet och ramavtalsleverantör och kommer inte att justeras med något index. Ramavtalsleverantören kan aldrig debitera högre timpris än dessa takpriser.

Följande leverantör har erhållit ramavtal:
Atea Sverige AB
Crayon AB
Dustin AB
Fujitsu Services AB
Inmeta Licensing AB
PC-Ware Sweden AB
Pulsen AB

Arne Öster

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *