"Förbered er för framtida utmaningar"

Revisionsföretaget PwC har genomfört en global undersökning bland kommuner och städer och pekar på förbättringsområden för att möta de stora framtidsfrågorna.

Ledarskapsfrågorna hamnar högst upp när 108 chefer för kommuner och städer kommer till tals om framtidsfrågor i en ny global undersökning från PwC. Men även om ledarskap är av stor vikt för att implementera strategier så krävs större fokus på frågor om bland annat finansiering, planering och riskhantering. Som exempel har bara var femte kommun en detaljerad plan för genomförande av strategier och ännu färre (16 procent) har ett utförligt system för att hantera risker.

– Enligt undersökningen är ett inspirerande ledarskap nödvändigt för att kommuner ska kunna genomföra strategier och åstadkomma resultat. Men enbart ledarskap räcker inte och många kommunledningar saknar förberedelse för de utmaningar som krävs inom områden som till exempel finansiering, flexibilitet i organisationen samt tillräcklig styrning och riskhantering, menar Jan Sturesson, Global Leader för Government & Public Services inom PwC .

Undersökningen visar på förbättringsmöjligheter inom följande områden:

Finansiering
67 procent av kommuncheferna ser finansiering som det största hindret för att kunna genomföra strategier. Bara 28 procent har en strategisk plan som också innefattar finansieringsfrågor och där de viktigaste riskerna har analyserats och hanterats.

Planering av genomförandet
Bara 19 procent av de svarande har en utförlig plan för genomförande av strategier. 22 procent hade inte någon plan alls.

System för styrning och kontroll
Endast 11 procent av kommuncheferna svarar att det finns ett genomgripande system för styrning och kontroll som är helt avstämt mot organisationens strategiska mål och som används för att öppet redovisa utvecklingen till omvärlden. 16 procent har ett utförligt system för att hantera risker.

Förenkling, standardisering och effektivisering
Här är storleken viktig. Större organisationer rapporterar lägre flexibilitet och sämre förmåga att få saker att hända snabbt. Organisationer med färre än 3 000 anställda tycks delta mer i samarbete på alla nivåer, hindras mindre i sitt genomförandearbete på grund av att beslut måste tas på många nivåer och på grund av komplexiteten i sina organisationer.

PwC föreslår att fler kommuner tar fram åtgärdsplaner med följande innehåll:

1. Se till att organisationen har rätt kompetens på ledningsnivå
2. Enas om en strategisk agenda
3. Skapa fokus på hur framtiden ska finansieras och effektiviseras
a. Gör om organisationen så att den samarbetar bättre med de viktigaste intressenterna
b. Ta reda på hur organisationen påverkas av storlek och komplexitet, och försök hitta sätt att förenkla, standardisera och effektivisera
c. Inför system för att mäta resultat och värde för pengarna
d. Ta fram planer för genomförande med tydliga roller, ansvar och tidtabeller för vad som ska göras och hur det ska följas upp

Övriga resultat från undersökningen visar bland annat:

78 procent av kommuncheferna anser att ledarskap är en viktig faktor för att genomföra strategier.

Hela 69 procent av kommuncheferna har en strategisk vision för kommunen och 48 procent menar att visionen håller på att genomföras samt att den påverkar verksamheten och regelbundet uppdateras.

Kommunledningarna insett att de behöver vända sig till externa intressenter när de utformar och genomför sina strategier. De flesta kommunledningar behöver samarbeta med privata (87 procent), offentliga (82 procent) och frivilliga (77 procent) organisationer för att kunna genomföra sina strategier.

– Framtidens hållbara utveckling är urban. Det är städers globala konkurrensförmåga som kommer att skapa förutsättningar att förändra det som länder och stater misslyckats med. Ett exempel är ”covenant of mayors” där borgmästare över hela världen gemensamt kommit överens om hur man på bästa sätt genomför en hållbar stadsutveckling, säger Jan Sturesson, och avslutar;

– Fokus på städer och kommuner är ett uttryck för den nya ”glokalismen” som vi kommer att se mer av framöver, det vill säga när den lokala nivån samordnar sig globalt kan allt hända, och det mycket snabbt.

Om undersökningen
Undersökningen omfattar svar från 108 kommunchefer och chefer för städer inom Europa, Asien, Oceanien, Afrika, Sydamerika och Nordamerika. Högst fem svar per land ingår för att skapa balans i undersökningen. Genomförandet ägde rum under perioden mars till juli 2011. Resultaten har sammanfattats i rapporten Making it happen: A roadmap for cities and local public services achieving outcomes som kan hämtas i sin helhet på pwc.com/makingithappen.

Källa: PwC

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *